Nyskolen i Oslo

Permisjon for elever

Søknad om permisjon for elever

Online permisjonssøknad for elever

PERMISJONENS VARIGHET

Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på to uker (ti skoledager) er ufravikelig. Rektor må dermed avslå alle søknader som gjelder permisjon for en periode på mer enn to uker. Rektor kan imidlertid innvilge permisjon i to uker av den omsøkte perioden, og gi avslag på resten. Foresatte må i slike tilfeller gi tilbakemelding på hvorvidt de ønsker to ukers permisjon eller ikke, og eventuelt hvilken periode de ønsker. Se vedlegg 2. For å kunne utvise noe fleksibilitet kan rektor også innvilge permisjon i forkant og/eller etterkant av en av skolens ferier, men likevel ikke slik at elevens fravær blir mer enn ti skoledager.

UGYLDIG FRAVÆR

Dersom foresatte velger å reise, enten uten å ha søkt, eller uten å ha fått innvilget (hele) sin søknad, vil eleven få ugyldig fravær for den delen av søknaden som eventuelt ikke er innvilget. Etter to ukers ugyldig fravær skal eleven skrives ut av skolen. Når/dersom eleven kommer tilbake, meldes han/hun inn igjen ved skolen på ordinær måte. Eleven vil da kunne få tilbake sin skoleplass ut ifra om det er ledig kapasitet. Rektor vil i slike tilfeller avgjøre hvorvidt eleven også kan få tilbake sin tidligere gruppe-/klassetilhørighet. Det kan ikke påregnes at skolen vil gi eleven ekstra undervisning for å ta igjen for fraværsperioden.

Når det gjelder prosedyrer ved ugyldig fravær, vises det for øvrig til Utdanningsetatens to brev av 26.05. og 25.08.2004.

SÆRSKILT DOKUMENTASJON ‑ BEHOLDE SKOLEPLASSEN

Verken rektor, Utdanningsadministrasjonen eller Fylkesmannen (klageinstans) kan innvilge en elev permisjon i mer enn to uker, fordi det ikke er hjemlet noen avvik i opplæringsloven. Selv om toukersregelen for permisjon er ufravikelig, hender det likevel at fraværsgrunnen ut ifra en rimelighetsbetraktning ikke skal innebære at eleven skrives ut av skolen. I enkelte tilfeller hvor det foreligger særskilt dokumentasjon, kan rektor bekrefte at eleven får beholde sin skoleplass i en fraværsperiode på mer enn to uker, men uten å definere fraværet som permisjon:

 • Gjennomføring av samværsrett.
 • Foresattes arbeidsgiver har pålagt foresatte å avvikle ferie utenom skoleferien.
 • Foresattes arbeidsgiver har pålagt foresatte arbeid/kurs/videreutdanning i en annen kommune/ et annet land for en periode. Perioden skal likevel ikke være lenger enn resten av det til enhver tid inneværende skoleår, alternativt inntil ett skoleår, bl.a. avhengig av kapasitet på årstrinnet.
 • Utenlandsopphold i forbindelse med adopsjon.
 • Deltakelse i TV-/filmproduksjon, kulturelle aktiviteter eller på idrettssamlinger.
 • Andre, særlige forhold.

Foresatte må sørge for at eleven får nødvendig opplæring i slike tilfeller. Se vedlegg 3.

SVAR PÅ SØKNAD OM PERMISJON

I henhold til at vedtaksmyndigheten er delegert til rektor, skal alle søknader om permisjon besvares ved den enkelte skole. Vedlagt følger tre maler for enkeltvedtak og svarbrev som skolen kan benytte. Malene skal legges over på skolens brevark, og alle felter med rød tekst i den elektroniske utgaven må tilpasses den enkelte elevsak.

Vedlegg 1: Rektor innvilger permisjon i inntil to uker.

Vedlegg 2: Rektor avslår søknad om permisjon for mer enn to uker, men innvilger permisjon i to uker. Foresatte må gi skolen beskjed om hvilke to uker de eventuelt ønsker.

Dersom rektor heller ikke vurderer det som forsvarlig å innvilge permisjon i to uker, benyttes samme mal, men teksten må tilpasses den enkelte sak. Rektor skal i slike tilfeller også begrunne avslaget med hvorfor fraværet ikke anses som forsvarlig.

Vedlegg 3: I de tilfeller hvor det foreligger særskilt dokumentasjon, jf. kulepunktene på forrige side,
kan rektor bekrefte at skoleplassen beholdes, men uten å definere fraværet som permisjon. I slike tilfeller benyttes kun et ordinært svarbrev; det er ikke nødvendig å fatte enkeltvedtak med informasjon om klageadgang.


I en eventuell klagesak må følgende dokumenter oversendes til Utdanningsadministrasjonen:

 • Rektors oversendelsesbrev.
 • Foresattes søknad.
 • Rektors begrunnede enkeltvedtak.
 • Foresattes begrunnede klage.
 • Eventuell dokumentasjon.

Utdanningsadministrasjonen ber om at skolene informerer foresatte om gjeldende lovverk og rutiner når det gjelder permisjon fra opplæringen. Av hensyn til saksbehandlingstiden bør foresatte samtidig oppfordres til å søke i god tid før det planlagte fraværet starter, og i alle fall før forpliktende avtaler inngås, som for eksempel bestilling og betaling av billetter.

Søknadsskjema finnes under "Søknadsskjemaer" - link i venstre marg.

The community

Du er her: Home Permisjon for elever