Nyskolen i Oslo

Informasjonshefte for barnetrinnet høst 2015!

Informasjonshefte for

foresatte på barnetrinnet

på Nyskolen i Oslo

 Barneskoleutgave, oppdatert august 2015

Innhold

Velkommen til Nyskolen

Hva forventer vi av foreldre til elever på Nyskolen?

Hva kan foreldre og elever forvente seg av Nyskolen?

Grupper og organisering

Spesialundervisning og tilpasset opplæring

DIREKTE DEMOKRATI

ALDERSBLANDING

HEUREKA

LÆRE ANSVAR

Ikke lekser på barnetrinnet

Praktisk informasjon

Utfyllende kontaktinformasjon

Ferie- og fridager

Skolepenger

Redusert foreldrebetaling

Skolemat

Matlaging og oppvask og andre oppgaver

Kroppsøving 

Utstyr

Leksehjelp

Informasjonskanaler

Sykefravær og permisjoner

Helsesøster

Forsikringer

Formell struktur

Læreplan

Skoledagen

FAU

Forum Ny Skole

Styret

Ordensreglement for Nyskolen i Oslo

Velkommen til Nyskolen

 

Hva skal en skole bestå av? Ikke av vegger, tak, bøker og bøttekott, men av mennesker!

En skole bygges av gode relasjoner - mellom barn og voksne, mellom barn og mellom voksne. Den bygges av nysgjerrighet, lærelyst, glede og alvor, av kunnskapstørst, lek og bevegelse. Vi vil både gjøre elevene våre utrustet for framtiden og la dem være med å forme den!

 

Målet med Nyskolen i Oslo

Nyskolen i Oslo har som mål å humanisere samfunnet. Med det mener vi at skolen skal drives slik at elevene

blir trygge på seg selv og på sin tilhørighet i skolefellesskapet
kan tenke kritisk om situasjoner de befinner seg i
kjenner til sine muligheter og rettigheter til medvirkning
kan handle slik at de når mål de setter seg
kan bidra til ønsket endring for seg selv og fellesskapet
er bevisste sin posisjon og sitt ansvar i fellesskapet
ønsker å ivareta og bidrar til å ivareta medmennesker
preges av demokratiske verdier

Elever som får en slik utvikling vil være i stand til å bryte ut av passivitet og fastlagte strukturer for å forme sin egen framtid. De vil ikke bare utrustes for sin egen framtid, men også bidra til at samfunnet utvikles i en mer humanisert retning. Det ligger som premiss her at elevene ved skolen får gode ferdigheter og kunnskaper i teoretiske, praktiske og estetiske fag siden dette vil være forutsetninger for å kunne foreta disser vurderingene og handlingene.

Dette målet skal prege skolen for å unngå at framtidige generasjoner preges av passivitet og likegyldighet i møte med verdi- og utviklingsspørsmål.

Manifest for Nyskolen i Oslo

Hva forventer vi av foreldre til elever på Nyskolen?

Å ha barnet sitt på Nyskolen i Oslo betyr at man har valgt å gi sitt barn en annerledes skolegang enn den man selv har erfaring fra. Det betyr at man har valgt å ha tro på skoledemokrati, aldersblanding, dialogisk pedagogikk, tillit til barnas egne drivkrefter og tro på en god balanse mellom hensynet til individ og fellesskap.

Siden skolen har en annen pedagogisk plattform enn offentlig skole, forventer vi at foreldre bruker noe av sin fritid på å skolere seg innenfor vårt elev- og læringssyn og våre røtter. Derfor arrangerer vi hvert år foreldrekurs for nye foreldre over 1 - 2 kvelder. Disse kursene er svært viktige for å kunne støtte barnet i sin utvikling på skolen, både faglig og sosialt – gikk du glipp av kurset da du var ny oppfordrer vi deg til å komme nå!

Venner er viktige for barnas sosiale utvikling. Ett aspekt ved det å være elev på en annen skole enn nærskolen, er at barnet ditt kan trenge litt drahjelp fra dere foreldre for å få eller holde på venner i nabolaget. En måte å hjelpe på kan være å la barnet delta i fritidsaktiviteter i nærmiljøet. Enda viktigere er det kanskje at dere er aktive i forhold til andre elever på skolen. Ikke vent på at barnet selv ber om å få bli med andre hjem, eller at skolekamerater kommer på besøk. Oppmuntre barna deres til å invitere og besøke venner etter skoletid. Foreslå for barna at dere kan finne på noe sammen med andre “nyskolinger” på ettermiddagen. Dra på turer i skogen eller inviter til et leketreff i en park i helgen. Bli med på å arrangere ettermiddagstreff på skolen sammen med andre foreldre. Da bidrar dere til å skape et godt miljø for barna – og som bonus blir dere kjent med andre Nyskoleforeldre!

Vi forventer ellers at dere holder dere oppdatert om skolens faglige og sosiale aktiviteter ved å lese e-post jevnlig. Da kan dere styrke elevenes utvikling ved å ta opp med dem  temaer som vi jobber med på skolen når dere snakker sammen hjemme.

I tillegg til det arbeidet som foregår på skolen vet vi at alle barn har stort utbytte av å lese hjemme og av å følge litt med i samfunnet rundt seg. Hva de leser er ikke så viktig, men det bør være hver dag, og det å følge med kan handle om alt fra radio til nettsider eller samtaler hjemme. Vi vil at alle foreldre skal sette av tid til dette.

Å snakke om skolen hjemme er en måte å vise at man bryr seg. Men å prate negativt om skolen ved kjøkkenbordet skaper usikkerhet og avstand. Ta opp ting dere reagerer eller lurer på med kontaktlæreren eller andre på skolen så snart dere får anledning. Da kan vi få en konstruktiv og løsningsorientert dialog. Vi har det samme målet alle sammen – at alle barna skal ha en best mulig skoledag!

Og til slutt – elever som kommer i tide til skolen, er uthvilte og har spist frokost, lærer mer og har det greiere sosialt enn elever som er sultne og trøtte og må forsvare forseintkomming støtt og stadig. Det er foreldrenes ansvar å lære barna sine å komme seg til skolen i tide! Alle barna er velkomne inn på skolen fra kl 08:00, også de som ikke har SFO-plass. Vår erfaring er at alle elevene har godt av, og trives med, å være tidlig ute. Da får de tid til å snakke med venner, hilse på de voksne og falle til ro på skolen før morgenmøtet starter.

Hva kan foreldre og elever forvente seg av Nyskolen?

- å bli orientert om læringsaktiviteter og sosiale aktiviteter som foregår på skolen. Dette er informasjon som skal sendes ut på e-post

- å få informasjon om skolens pedagogiske plattform og historikk på årlige kurs som settes opp hver høst.

- å bli innkalt til utviklingssamtaler en gang hvert semester. Disse blir skriftlig dokumentert, og dere skal få en kopi av referatet. Ved behov kan dere be om å få samtale med kontaktlærer også utenom de faste utviklingssamtalene.

- at vi innkaller til foreldremøte 1 gang pr semester. I tillegg forsøker vi i samarbeid med FAU å invitere til temakvelder der dere kan bli kjent med andre foreldre og får diskutert saker som dere er opptatt av.

- at ansatte på skolen er imøtekommende når dere tar opp ting dere opplever som problematisk og at de har en løsningsorientert tilnærming i slike saker. Også overfor elevene er en løsningsorientert innstilling alfa og omega. Alle ansatte er forpliktet til å arbeide ut ifra tanken om at alle elever både kan og vil, og at det er erfaringer eller spesielle behov som er årsaken hvis en elev stanger hodet i veggen faglig eller sosialt – ikke vrangvilje.

- at skolens ansatte tar kontakt dersom det er ting vi er bekymret for med tanke på elevenes utvikling og trivsel.

- at vi legger til rette for at den enkelte elev får en så god faglig og sosial utvikling som mulig innenfor rammene vi har, økonomisk og pedagogisk.

- at lærerne arbeider etter Nyskolens manifest (som dere finner på skolens nettsider)

 

Grupper og organisering

Elevene på barnetrinnet er fordelt på tre "fargegrupper". Første til tredje trinn delt i to klasser med elever fra alle tre trinn, og disse kalles Gul gruppe. Hver av de gule gruppene har funnet på sitt eget navn og skoleåret 2015/2016 heter de "Gul diamant" og "Gul kameleon". Rød gruppe er elevene fra fjerde til sjette trinn, og disse er også delt inn i to klasser med elever fra alle tre trinn i begge. De har kalt seg "'Røde bamser" og "Røde katter". Blå gruppe har bestemt seg for å hete "Blå skilpadder", og her er det bare elever fra sjuende trinn. I klassene er det fra ti til tretten elever.

Hver gruppe har en kontaktlærer og de har sammen med denne ansvar for hverandres trivsel. Gul gruppe har engelsk i grupper inndelt etter alder, ellers er det meste av  undervisningen i de vanlige gruppene.

Gruppene er faste gjennom hele året. I tillegg til den faglige aktiviteten, skal klassen være en trygg havn i skolehverdagen, en arena for trening av sosiale ferdigheter på tvers av alder.

Når vi har store prosjekter hender det at det er praktisk og hyggelig å dele oss inn på andre måter, og da kan det oppstå nye grupper for en periode.

Barnetrinnet har også "Søskengrupper" en gang i uka. Dette er et slags valgfag som henter timetallet sitt fra ulike fag, og hvor samarbeidstrening på tvers av alder står sentralt. Elevene velger seg et tema etter interesse og deltar her i et halvt år før de velger på nytt. Her kan elevene velge fritt uavhengig av alder og klasse, så her er det full aldersblanding. Høsten 2015 har vi følgende søskengrupper:

 • Teater og dans med Randi og Nina - dramaøvelser og dansin
 • Fotballag med Carmen og Jan-Petter - sier seg selv
 • DaVinci med Laila og Trond - kunst og håndverk og menneskekroppen
 • Eksperimentarium med Audun og Mona - naturvitenskapelige eksperimenter og opplevelser
 • Verdensmat med Jónína og Martin - kunnskap om mat fra hele verden og matlaging

Vi samles også i andre grupper:

 • morgenmøter på barnetrinnet, en felles samling for 1. - 7. trinn med spennende tema og samtaler
 • matlaging og andre oppgaver for hverandre - disse gruppene har vanligvis elever både fra ungdomstrinn og barnetrinn
 • prosjektgrupper som Halloween-komité eller juleballkomité - disse består av elever fra forskjellige trinn og er i så stor grad som mulig styrt av elevene selv

Nyskolen har i helt siden oppstarten arbeidet med aldersblandede grupper og de siste to årene har vi også hatt nesten all faglig undervisning i disse gruppene. Erfaringen viser at elevene profitterer på det både faglig og sosialt.

Spesialundervisning og tilpasset opplæring

Alle elever er forskjellige, både med tanke på faglig og sosial utvikling og interesser. Elevene våre har de samme rettigheter som elever på offentlige skoler har til tilrettelegging med hensyn til sine behov.

Begrepet tilpasset opplæring bruker vi om den tilretteleggingen som foregår innenfor de vanlige undervisningsgruppene. Det dreier seg om det å få arbeide på mange ulike måter (ulike læringsstiler), det å få ulike praktiske tilpasninger (skjermet arbeidsbord, ekstra lys o.l.) og det å få litt ekstra hjelp eller ekstra utfordringer.

Spesialundervisning er særlig tilrettelagt opplæring som gis etter sakkyndig vurdering fra PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) og etter vedtak fattet for ett skoleår av gangen. Elever som har behov for spesialundervisning utredes av PPT minimum hvert 3. år. Denne utredningen gir grunnlag for en individuell opplæringsplan som lærer/spesialpedagog og assistent tar utgangspunkt i for å tilrettelegge opplæringen. Spesialundervisning kan gis i form av assistent-støtte i elevens vanlige gruppe, ekstra pedagogressurs i gruppen, liten gruppe og som enetimer. Foresatte må gi sitt samtykke til at en elev skal gis spesialundervisning og skolen kontakter dem hvis de mener at det er behov for utredninger o.l.

Elever fra språklige minoriteter har krav på særskilt språkopplæring dersom de ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper for å følge den vanlige opplæringen i skolen.

Særskilt språkopplæring kan gis som særskilt norskopplæring (forsterket opplæring i og på norsk) og/eller, tospråklig fagopplæring (opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål av tospråklig lærer) eller morsmålsopplæring. Les mer om særskilt norskopplæring her

Morsmålsopplæring får man ikke ved Nyskolen. Nyskolen kartlegger og søker spesielt hvis det er aktuelt for en elev. Men den undervisningen man ev. får tildelt vil bli gitt på en annen skole der det allerede er undervisning på dette språket. Dette vil i så fall skje utenom Nyskolens skoletid.

 

DIREKTE DEMOKRATI

Nyskolen i Oslo mener at det er utrolig viktig at alle barn får lære demokrati. Det betyr å øve på demokrati, å gjøre demokrati.

Nyskolen i Oslo gjør dette hver dag:

Og så har vi saksmøtet vårt. Saksmøtet er hjertet til Nyskolen.

Hvis du vil forandre noe på skolen, tar du det opp her. Hvis du synes vi trenger en ny regel, tar du det opp her. Hvis du vil at vi skal finne på noe spennende, tar du det opp her. Alle elever eller voksne kan melde inn saker. Vi diskuterer og vi stemmer over ting, alle har en stemme hver, enten du er elev eller voksen. Og det som blir bestemt på saksmøtet, det respekterer alle. De som var uenige også.

Denne måten å drive demokrati på kaller vi direkte demokrati.

For å lære demokrati, må vi øve på demokrati. Da må elevene øve på å ta valg. De må ha mest mulig frihet, så mye frihet som vi får til, uten at vi ødelegger for oss selv eller andre. Demokrati betyr ikke at alle gjør akkurat som de vil hele tiden.

Men det betyr at elevene må øve på å bestemme ting selv og ta ansvar for seg selv. Og så må vi alle øve på å ta vare på alle, det er da det kan bli demokrati på ordentlig.

 

ALDERSBLANDING

I klassene på Nyskolen i Oslo går det elever som er født i forskjellige år. Tre og tre år hører sammen, bortsett fra de som går i sjuende. Sjuende er ganske mye for seg selv, og hører til både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. Elevene går i klasser som har fra ti til fjorten elever. Klassene har egne navn som elevene finner på sammen.

Hvis du skal tegne gruppene på Nyskolen i Oslo, kan det se sånn ut:

Nyskolen tegnetD

Dessuten har vi faste grupper når vi spiser sammen, lager mat eller vaske opp, og i disse gruppene er det elever fra første til tiende trinn.

Mange skjønner at dette kan være fint for de som er yngst. Det mange ikke er klar over, er at det er enda litt bedre for de som er eldst!

Undersøkelser viser at de eldste i aldersblandede grupper lærer bedre, blant annet fordi de blir flinkere til å forklare ting. Elever som strever litt føler seg ofte mer normale i aldersblandede grupper, og da lærer de også mer. Elevene som ønsker seg flere utfordringer kan få mer tid til det. De som har jobbet mye med aldersblanding i skoler, mener også at tre og tre år sammen er det beste.

Nyskolen i Oslo mener at aldersblanding gir

bedre læringsmiljø, mer vennskap, mer kreativitet og bedre demokrati

HEUREKA

TVERRFAGLIG PROSJEKTARBEID

Verden er full av opplysninger, informasjon og kunnskap. Det er så utrolig mye det går an å lære, at du kan bruke hele livet til det, uten pause, og fortsatt ikke bli halvferdig en gang.

Det betyr at det aller viktigste du kan lære på skolen, er å lære. Du må lære deg å finne den informasjonen du trenger. Du må lære deg å vite hva slags informasjon du kan stole på og hva som er useriøst. Og du må lære deg å sette sammen ting du lærer til kunnskap.

Nyskolen i Oslo har en egen metode for å få til dette. Den heter Heureka, og handler om å oppleve, lære og forske. Først sammen med alle de andre, ut fra det lærerne har planlagt, og så på egen hånd, i et tema du har valgt selv. Det er ganske vanskelig de første gangene, og alle må øve seg. Men etterhvert som du blir dyktigere til å undersøke temaer og til å skrive om dem, oppdager du også at du får mye større frihet. Når du kan Heureka-metoden kan du lære deg utrolig mye. Du kan få lov til å jobbe veldig selvstendig hvis du ønsker det, og du kan velge mer og mer fritt hva du vil forske på.

Verden ikke er laget av fag, som norsk, matte og kroppsøving. Fagene er en fin måte å organisere skolen på, men ute i verden er det ikke noe gjerde mellom samfunnsfag, naturfag og RLE. Tenker vi grundig etter, er det vanskelig å finne et tema som kun hører til i ett eneste skolefag. På skolen skal vi lære om oss selv og om verden rundt oss, og vi skal lære oss å lære. Vi skal skaffe oss opplysninger og informasjon og sette dette sammen til kunnskap - kunnskap som gjør at vi kan forstå mer av verden og, hvis vi mener at det trengs, forandre verden.

Nyskolen i Oslo mener derfor det er viktig å jobbe tverrfaglig, og det gjør vi i Heureka.

LÆRE ANSVAR

FOR SEG SELV OG ANDRE

Alle som er på Nyskolen, alle de hundre elevene og nesten tjue voksne, har ansvar for at alle har det bra. Når du er på skolen er det nesten 120 mennesker som har ansvar for at du trives. Og du er med på å ha ansvaret for alle de 120 andre. Det er en veldig god følelse!

Å kunne samarbeide og ha det fint sammen med mange forskjellige mennesker er kanskje det aller viktigste du kan lære på skolen. Det er ting du ikke kan øve på alene, ikke noe du bare kan google. Du må øve.

Men du skal lære å ta ansvar for deg selv også. Når du begynner i første klasse og er 5 eller 6 år, har du ansvar for noen områder. Du må lære deg å holde orden i garderoben, huske pennalet ditt og du må lære deg å ikke forstyrre de andre som øver og lærer. For hvert år har du ansvar for litt flere ting og litt flere områder og når du har mer ansvar, får du også mer frihet. Men det er forskjellig hvordan vi vokser. Noen mister aldri noen ting, andre husker ikke hvor de har gjort av beina sine. Elevene trenger altså hjelp til å øve påhelt forskjellige ting. Det rare her er at hvis de voksne på skolen behandler alle elevene likt, så blir det utrolig urettferdig!

Å lære er ikke én aktivitet, men mange. Nyskolen i Oslo bruker mange metoder i læringsarbeidet, og elevene blir kjent med seg selv og hvordan de trives med å jobbe - og hva som er vrient for dem. Lærerens ansvar er å motivere, inspirere, gi tilbakemeldinger og veilede elevene videre. Men undervisning og læring er ikke det samme. Læreren har ansvar for å gi god undervisning og legge til rette for læring. Men ansvaret for å forsøke å lære, det skal elevene utvikle. Tar du ansvar for å lære, kan du få til nesten hva som helst!

Kort oppsummert:

Uansett hva det er som er vanskelig for deg, så har du ansvar for å øve.

Det åøve ER faktisk å ta ansvar.

Ikke lekser på barnetrinnet

Nyskolen i Oslo kan vise til elleve års erfaring med leksefri skole på barnetrinnet. Skoledagene våre varer fra halv ni til tre mandag til torsdag og fra halv ni til ett på fredag, og alle elever går like lenge på skolen uansett trinn. Etter elleve år med leksefri - og en annerledes skolehverdag på mange andre måter - kan vi rapportere om elever som lærer, utvikler seg og trives og som gjør det like bra som elever fra skoler med mye lekser. At elevene klarer seg fint, handler om mye mer enn spørsmålet om lekser, men vi mener likevel at leksefritt barnetrinn er sentralt for det vi driver med.

Elevene skal jobbe med skolefag på skolen, sammen med dyktige og profesjonelle lærere og skal ha anledning til å bruke kveldene sine til andre ting. Det gir mer tid sammen med foreldre og venner, det gir mer uthvilte elever og det gjør forskjellen på foreldrenes oppfølgingsevne mindre relevant.

Læring er en sårbar prosess og veien til frustrasjon kan være kort. Elever er i en konstant testsituasjon, og det er vanskelig å forestille seg at voksne arbeidstakere ville finne seg i å bli utfordret og kontrollert på samme måte. Det er noe annet å være barn enn voksen, men tenk deg likevel at du får deg en ny jobb: Det kan være svært krevende, det er mye å sette seg inn i både faglig og sosialt. Tenk deg videre at hver eneste gang du begynner å bli god til oppgavene dine, kommer sjefen og pålegger deg helt nye oppgaver som du må mestre på relativt kort til. Så legger du til at når du kommer hjem til kjæresten din, eller kanskje til og med foreldrene dine, blir du der pålagt å vise hva du har lært på jobben og å øve mer. Mens de står og ser på og forklarer deg - antakelig på en litt annen måte enn det sjefen din gjorde.

Situasjonen for voksne og barn er ikke helt sammenlignbare, men det kan være en nyttig tankeøvelse for oss voksne likevel. Skolearbeid er best på skolen sammen med dyktige og inspirerende lærere som kjenner deg godt og kan tilrettelegge læringsarbeidet.

Nyskolen i Oslo formidler tydelige forventninger til foreldrene ved skolen om at de skal følge opp barna sine og bidra til dannelse og utdannelse, og vi ønsker oss at de skal engasjere seg på mange ulike måter. I Nyskolens manifest står det blant annet at vi forventer av foreldrene at de veileder og gir elevene trygghet, at de er bevisste at de er viktige rollemodeller for barna sine, at de arbeider for åpenhet og god dialog mellom skole og hjem og at de bidrar til et aktivt miljø i foreldregruppa. Hvor aktive foreldrene faktisk er, er selvsagt svært ulikt fra familie til familie, og vi ser også at det varierer fra år til år. Men argumentet om at lekser er nødvendige for kontakten mellom skole og hjem deler vi ikke. Lekser er ikke, og skal ikke være, for foreldrenes del. Aktive foreldre kan bruke lekser til å følge med i elevenes skolearbeid. Men det er fullt mulig å kreve av foreldrene at de skal følge med og følge opp uten at elevene har lekser. Elevene kan til en hver tid vise fram arbeider hjemme, frivillig eller etter beskjed fra læreren. Foreldre kan helt fint få i oppdrag å ha samtaler med barna sine om bestemte temaer eller gå gjennom ukeplanen med dem (som hos oss ikke er en lekseplan, men en plan over hva som skal skje i de ulike timene på skolen), og vi kan oppfordre foreldre til å lese for eller med barna. Men foreldreoppgaven er så uendelig mye større.

Hvis barna våre skal bli både fornøyde, etiske, empatiske, dyktige og alt det andre vi ønsker oss av våre framtidige samfunnsborgere, så er det mye annet enn gangetabeller og engelsklekser som skal til. Gode relasjoner mellom barn og voksne, små og store samtaler, varierte aktiviteter, vennskap, engasjement i lokalsamfunnet... Nyskolen vil at dette skal være fokuset for foreldrene framfor tradisjonelle lekser.

Det finnes forskning som sier at lekser er bra og det finnes forskning som konkluderer med at lekser er uheldig. Skoleledere, lærere, politikere og foreldre må forholde seg til at ikke har full oversikt over alle faktorer for god læring og til det faktum at barn er forskjellige. De lærer på ulike måter og i ulikt tempo og de har behov for forskjellig grad av voksenoppfølging. Nyskolens lærere lager avtaler med noen foreldre om å lese hjemme, de tipser om pedagogiske nettressurser som de mener barna kan ha glede av eller de oppfordrer til samtaler om temaer som det jobbes med på skolen. I andre tilfeller råder de foreldre til å la barna få mer ro for å unngå stress og press. Men lekser i vanlig forstand mener vi ikke hører hjemme på barnetrinnet.

Livets oppgaver er mange, og listen over ting vi kunne lært barna i en ideell verden er nærmest uendelig. Læring er svært mye mer enn det vi ofte ser på som skolearbeid. Nyskolen i Oslo mener det er lite å hente på at barnetrinnselevene tar med seg denne typer oppgaver hjem og pålegges "overtid" flere dager i uken. Det er ikke verdt alle de konfliktene foreldre opplever, det er ikke verdt opplevelsen av utmattelse, irritasjon og skoletrøtthet som vi risikerer å skape og det er ikke verdt tapsopplevelsen for barna som ikke har foreldre som klarer å hjelpe til. Og aller mest: Det er så utrolig mye barn skal lære av sosiale ferdigheter, lek, fysisk utfoldelse og andre sosiale aktiviteter, at vi ønsker å la ettermiddager og kvelder være åpne for nettopp denne læringen.

 

Praktisk informasjon

Nyskolen i Oslo ligger på Vålerenga i bydel Gamle Oslo.

Det er enkelt å komme hit kollektivt fra de fleste steder:

37-bussen, holdeplass: Etterstadgata

20-bussen, holdeplass: Galgeberg

401/411-bussen, holdeplass: Etterstadgata

t-bane 1,2 eller 4, holdeplass: Ensjø eller ta buss 401/411

Adresse: Østerdalsgata 7A, 0658 OSLO.

Hjemmeside:www.nyskolen.no

Telefonnummer 21 89 9826

Telefonen er ikke alltid betjent. Det kan være frustrerende, men det kommer rett og slett av at vi har som politikk å prioritere elevene når det skjer noe og de trenger oss.

Utfyllende kontaktinformasjon:

Ledergruppa

Daglig leder

(tilsvarer rektor)

Sunniva Sandanger

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Daglig leder har øverste ansvar for daglig drift av skolen, administrativt, pedagogisk og personalmessig

Inspektør ungdomstrinn

Mikael Kleveby

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

vikar Helga Aasan

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

(1.8. - 31.10. 2015)

Inspektøren har ansvaret for å lede ungdomstrinnet administrativt og pedagogisk og jobber blant annet med eksamen, timeplaner og utviklingsarbeid

Inspektør barnetrinnet

Martin Johannessen

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Inspektøren har ansvaret for å lede barnetrinnet administrativt og pedagogisk og jobber blant annet med timeplaner og utviklingsarbeid

Spesialpedagogisk rådgiver

Mette Tandberg

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Spesialpedagogisk rådgiver har ansvar for å veilede spesialpedagoger og lærere og for å administrere og lede det spesialpedagogiske arbeidet på skolen

Kontoret

Kontorleder

Mona Synnøve Hvattum

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kontorleder kan svare på det meste innenfor busskort, inntak av elever, foreldrebetaling og andre formelle ting. Kontorleder tar også imot beskjeder og sørger for at de kommer til riktig person.

Kontormedarbeider

Gloria Lucia Anzjøn

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kontormedarbeider kan svare på det meste innenfor busskort, inntak og ulike papirer, har oversikt over arkivering av opplysninger og formidler beskjeder til dem du trenger å få tak i.

IT-ansvarlig og sousjef

Bjarke Sahl

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

IT-ansvarlig drifter maskiner og systemer på skolen. Han er også den som kan hjelpe elever som har glemt passord eller foreldre som ikke får e-postene fra skolen.

En sousjef har ansvar for å samarbeide med regnskapsfører og revisor, legge fram oversikt over økonomi for ledergruppa og utarbeide rutiner. Sousjefen har også ansvar for det daglige arbeidet med økonomi i tett samarbeid med daglig leder.

Andre spesialfunksjoner

Sosiallærer barnetrinn

Martin Johannessen

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sosiallæreren jobber med å hjelpe elever og lærere med å skape et best mulig miljø på skolen. Hvis noen blir mobbet hjelper sosiallærer til med å ordne opp i saken.

Sosiallærer ungdomstrinn

Mikael Kleveby

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vikar Helga Aasan 

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

(1.8. - 31.10.15)

Sosiallæreren jobber med å hjelpe elever og lærere med å skape et best mulig miljø på skolen. Hvis noen blir mobbet hjelper sosiallærer til med å ordne opp i saken.

Rådgiver

Morgan Auvi Hellum

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Rådgiver har ansvar for å hjelpe elevene på ungdomstrinnet å lære mest mulig om videregående skole, hjelpe dem å søke inn på riktig linje og har ansvaret for faget Utdanningsvalg.

Kontaktlærerne

Gul gruppe

Jónína Margreth Arnorsdottir

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

En kontaktlærer er hovedansvarlig for sin gruppe av elever og skal følge dem opp både faglig og sosialt. Kontaktlærer er også den som har ansvaret for å kommunisere med foreldrene, og den foreldrene møter i utviklingssamtalen.

Kontaktlærer samarbeider med faglærere, spesialpedagoger og assistenter.

Gul gruppe

Racha Najjar

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Rød gruppe

Nina Cathrine Lunde

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Rød gruppe

Jan-Petter Sandberg

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Blå gruppe

Audun Elias Würgler

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ungdomstrinn A

Joachim Præsthus

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ungdomstrinn B

Morgan Auvi Hellum

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ungdomstrinn C

Marit Løkke

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Faglærere, spesialpedagoger og medarbeidere

Spesialpedagog

Janne Rønningen

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ansvar for spesialpedagogisk oppfølging av elever på rød gruppe, samt samarbeid team om inkludering og tilrettelegging

Faglærer i kunst og håndverk m.m.

Laila Lerum Thunes

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Faglærer i kunst og håndverk, prosjektene Vurdering for læring og Ungdomstrinn i utvikling, lærer på rød gruppe, inkludering og tilrettelegging.

Faglærer i musikk og drama m.m.

Randi Langeland

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Faglærer i musikk 1. - 6 trinn, faglærer  i drama (søskengruppe), spesialpedagogisk oppfølging, sosialt samspill, inkludering og tilrettelegging

Faglærer i norsk og matematikk

Tone Gjerde

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Faglærer i norsk og matematikk 1. - 7. trinn, spesialpedagogisk oppfølging av elever.

Faglærer og støttepedagog

Gloria Anzjøn

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Faglærer i mange fag på gul gruppe, støttepedagog på gul og rød, kontormedarbeider, pedagog tilknyttet SFO

Faglærer i tysk og musikk

Ingeborg Riis

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Faglærer i tysk og musikk på ungdomstrinnet, søskegrupper på ungdomstrinnet, valgfaget Sal og scene, spesialpedagogisk oppfølging

Faglærer i matematikk

Anne Skaaland

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Faglærer i matematikk på ungdomstrinnet

Faglærer i kunst og håndverk og mat og helse, samt kokk

Rita Endestad

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kokk og kjøkkensjef, faglærer i mat og helse, faglærer i kunst og håndverk

Medarbeider

Carmen Mapis

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Oppfølging av enkeltelever, søskengruppelærer og gymlærer for gul gruppe. Jobber også på SFO

Medarbeider

Itai Rave

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Oppfølging av enkeltelever, kjøkkenmedarbeider og assistent på gul gruppe. Jobber også på SFO

Medarbeider og vaktmester

Trond Jakobsen

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Oppfølging av enkeltelever på gul og rød gruppe, samt vaktmester i 20 % stilling. Jobber også på SFO.

Fast tilkallevikar og sfo-assistent

Heidi Jones

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Jobber først og fremst på SFO

Ferie- og fridager

Nyskolen i Oslo følger i hovedtrekk skoleruta til Oslo kommune hvert år. Det kan forekomme enkelte avvik fra Oslo kommune, så vi ber om at foreldre sjekker på nyskolen.no

Enkelte aktiviteter på skolen ligger utenfor den faste  undervisningstiden. Jule- og sommerfesten er obligatoriske aktiviteter for alle elever, og det samme er turer. For disse aktivitetene gjelder det samme som i skoletida: Elevene skal komme, og gjør de ikke det, skal foreldrene levere melding.  Er det helt umulig å få til, søker dere permisjon på vanlig måte.

Skolepenger og oppsigelsestid

Per 1.august 2015 koster det totalt kr 1525,- per måned å gå på barnetrinnet., mens en plass på ungdomstrinnet koster kr 1831,- per måned. Man betaler 11 måneder i året  (ikke i juli).

Før en elev kan begynne på skolen, må foreldrene betale inn en forskuddsbetaling på tre måneders skolepenger. Disse pengene settes på en egen konto, sikrer skolen en jevn inntekt gjennom hele skoleåret, også når elever slutter eller går ut av 10. trinn.

Forskuddsbetalingen blir brukt til å dekke de siste tre månedene eleven går ved skolen, også selv om skolepengene i mellomtiden har økt.

Siden oppsigelsestiden ved Nyskolen er tre måneder, dekker forskuddsbetalingen i praksis skolebetaling for tiden etter at man har sagt opp skoleplassen. Det er naturligvis mulig for en elev å slutte ved Nyskolen straks etter oppsigelsen, men forskuddsbetalingen dekker like fullt de kommende tre månedene. Dette gir skolen rimelig tid til å finne en ny elev til å fylle den ledige skoleplassen.

Elever som skal bytte skole ved skoleårets slutt, må si opp skoleplassen seinest 1. april. Det er fordi juli ikke teller med i oppsigelsestiden, siden hele skolen holder sommerstengt da, og det forøvrig er en betalingsfri måned.

Alle spørsmål om fakturering og lignende rettes til kontorleder.

Redusert foreldrebetaling

Retningslinjer for Nyskolen i Oslo, revidert og gjeldende fra februar 2009

 1. Foresatte med en samlet brutto familieinntekt under 3G (3 x folketrygdens grunnbeløp), kan søke Nyskolens styre om redusert betaling for skoleplass. Er inntekt over 2G må det også vedlegges dokumentasjon på særskilte høye, nødvendige utgifter i husholdningen eller andre vanskelige økonomiske omstendigheter.
 2. Som dokumentasjon på brutto familieinntekt kreves bekreftelse på lønn, pensjon og annen inntekt, barnetrygd, kontantstøtte, arbeidsledighetstrygd, attførings- / rehabiliteringspenger, uføretrygd, overgangsstønad, stønad til barnetilsyn, utdanningsstipend, bostøtte og sykepenger. Selvstendig næringsdrivende må dokumentere inntekt ved bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor.
 3. Dersom det skjer endringer som fører til at familien ikke lenger fyller kravene til redusert betaling, plikter de som har fått slik støtte å sende skriftlig melding til styret.
 4. Månedssats for reduserte skolepenger er til enhver tid halvparten av gjeldende sats.
 5. Redusert foreldrebetaling kan bare gis innenfor rammer som sikrer skolen forsvarlig drift, og gis for inntil ett skoleår om gangen. Det må søkes på nytt før hvert skoleår. Søknadsfristen er 1. juni for foreldre som har barn på skolen og 15. juni for nye elever. Elever som begynner seinere, kan etter avtale få egne frister. I særlige tilfeller kan også andre søke etter søknadsfristen, for eksempel i tilfeller der familiens økonomi blir vesentlig forverret i løpet av skoleåret.
 6. Ubetalte krav sendes til inkasso etter tre måneders mislighold med mindre det er inngått nedbetalingsavtale som overholdes.
 7. Søknadene behandles av styret og skal sendes til styret, på skolens adresse.
 8. Styrets vedtak er endelig og kan ikke påklages. Styret trenger ikke å begrunne sine avslag.

Skolemat

Elevene får mat på skolen hver dag. Vi har en fast treukersmeny med for det meste varm mat. Elever som har allergier, er vegetarianere, ikke skal ha svinekjøtt e.l. må melde fra til kontaktlærer. Vi forsøker å ta hensyn til dette så langt vi klarer. Hvis en elev har veldig mange og/eller sterke allergier, kan det være vi må lage egne avtaler med foreldrene om å ta med noe mat, siden vi bare har en kokk.

Alle elever deltar i spising hver dag, også selv om de ikke er sultne eller ikke liker maten. Det å samles rundt et måltid hver dag er en viktig del av Nyskolen.

Matlaging og oppvask og andre oppgaver

Alle elever ved Nyskolen skal delta i praktisk arbeid i og for fellesskapet. Dette innebærer blant annet å delta i matlaging og oppvask, hver av dem ca. en gang per måned.

Kroppsøving

Skolen leier gymsal av Etterstad skole og de eldste går dit for å ha kroppsøving store deler av året. De yngste har kroppsøving i aktivitetsrommet vårt i kjelleren, eller vi er ute så mye som været tillater.

Utstyr

Skolebøker, turer o.l. er inkludert i skolepengene. Det elevene må ha med seg selv er pennal, med alt nødvendig innhold, egen kopp (som de selv vasker og passer på) og innesko (blir helt påbudt etter høstferien).

Leksehjelp

Siden elevene ved barnetrinnet ikke har lekser, er det heller ikke leksehjelp her. Elever ved ungdomstrinnet kan være på skolen 15 - 16:30 mandag til torsdag og få hjelp til hjemmearbeid eller ting de har gått glipp av på grunn av fravær. Det hender at de eldste elevene ved barnetrinnet ber om lov til å delta på leksehjelpen likevel, og da er de velkomne.

Informasjonskanaler

Vi har ulike kanaler for informasjon:

E-post

Vi bruker e-post for å informere foreldrene og til den vanlige kommunikasjonen mellom hjem og skole. Vær imidlertid oppmerksom på at sensitiv informasjon som individuelle opplæringsplaner og lignende, ikke skal sendes via e-post.

Ranselpost

Nyskolen sender nesten aldri papirer med elevene hjem. Hvis du i perioder ikke kan sjekke e-post, bør du si fra om dette til kontaktlærer, slik at du kan få utskrift av e-poster som ranselpost.

Nettsiden vår inneholder også mye informasjon: nyskolen.no

Sykefravær og permisjoner

Når elever er borte fra skolen på grunn av sykdom, legebesøk, tannlegebesøk el.l. skal kontaktlærer så tidlig som mulig få beskjed om årsaken gjennom meldingsbok eller på e-post fra foresatte. Hvis eleven er borte i mer enn tre dager, må foresatte ta kontakt med skolen.

Det hender at foresatte ønsker å be elever fri for å avholde ferie utenom skolens feriedager. Kontaktlærer kan gi fri én dag. Søknader om permisjon for mer enn én dag skal gå til daglig leder gjennom kontaktlærer. Vi har anledning til å gi fri i inntil 2 uker, men ønsker at dere i størst mulig grad legger reiser til skolens ferier.

Husk å søke permisjon FØR dere bestiller reise.Vi kan nemlig ikke gi permisjon dersom vi ikke finner det forsvarlig, for eksempel dersom eleven skal delta på nasjonale prøver, viktige fellesarrangementer eller lignende. Mer utfyllende om regelverket for permisjon ligger på hjemmesiden.

Elever som er borte mer enn to uker blir skrevet ut av skolen og mister skoleplassen sin. Dette er ikke noe skolen her har bestemt, men skyldes lovbestemmelser om at private skoler ikke skal ha ansvar for elever som ikke møter opp. Dersom langtidsfravær skyldes sykdom, må foreldrene snarest mulig sende sykemelding til skolen som da undersøker muligheten for eleven til å beholde skoleplassen ved Nyskolen.

Helsesøster

Elever ved Nyskolen har rett til samme type helsetilbud som elever ved offentlige skoler. Nyskolen har helsesøster i hus hver onsdag 8:30 - 11:30. Hun har kontor i 2. etasje, helt innerst ved siden av garderobene (deler med daglig leder), og her foregår også vaksinering og helsesjekk.

Forsikringer

Elevene er forsikret i skole- og sfo-tiden og på vei til/fra skolen.  De er også forsikret når de deltar på turer i skolens regi. Forsikringen gjelder ikke dersom en ulykke oppstår hvis en elev blir igjen i byen eller tar en annen buss enn de andre direkte hjem til seg selv etter en tur. Derfor må skolen ha skriftlig beskjed fra foresatte når en elev ikke skal bli med tilbake til skolen etter en ekskursjon.

Forsikringen dekker ikke utstyr/leker som elever har med seg på skolen, og elevene er derfor selv ansvarlige for mobiltelefoner, spill, egen pc, sportsutstyr osv. dersom de tar det med til skolen. Elever som ønsker det, kan legge slikt utstyr på ett av kontorene og dermed få hjelp til å passe på det gjennom skoledagen. Sparkesykler og sykler kan låses i skolens sykkelstativ i bakgården.

Formell struktur

Læreplan

Nyskolen følger den offentlige læreplanen – K06 – og arbeider for at elevene i størst mulig grad skal nå kompetansemålene for fagene. Elevene får mer undervisning i mat- og helse fra 1. trinn gjennom arbeid på kjøkkenet og økt fokus på demokratiske prosesser gjennom skolemøtet og gruppemøter. Vi har også lengre perioder med temafag, der både barnetrinnet og ungdomstrinnet arbeider med et tverrfaglig tema og elevene fordyper seg i et emne innen temaet som de er spesielt interesserte i. Forøvrig gir måltider, pauser, søskengruppetid og felles planlegging av andre aktiviteter elevene ønsker seg rom for å etablere vennskap på tvers av alder. Gode relasjoner i elevgruppen og mellom lærere og elever er et fokusområde gjennom hele skoleuka.

Nyskolen i Oslo jobber med andre ord etter både K06 og vår egen pedagogiske plattform. På nettsidene våre kan dere lese manifestet vårt som nedfeller idealene vi arbeider etter.

Skoledagen

 

Skoledagen varer fra 8.30 til 15.00 mandag til torsdag. Fredag slutter alle elevene kl. 13.00. Vi begynner dagen sammen i morgenmøtet, og avslutter den med ha-det-møtet. På formiddagen er det en halv times fruktpause, og midt på dagen en times lunsjpause. Alle elever skal møte i spisegruppene sine og sitte ned i femten minutter, men resten av pausen kan elevene leke i bakgården eller bli med når “parken går” – dvs. bli med til Jordalparken for å leke der fra kl 12:00 til 12:25.

Saksmøtet vedtar ulike bestemmelser for skoledagen. Både elever og voksne tar opp ønsker og behov, og diskuterer og kommer fram til det som til enhver tid virker som den beste løsningen. Mange bestemmelser rundt organisering av spising, utetid, pauser og generelt samvær vil derfor endre seg i løpet av skoleåret.

FAU

Dersom det er ting du som forelder ønsker å få tatt opp ved skolens drift, undervisning, rutiner og aktiviteter, er det FAU sin oppgave å formidle slike synspunkter fra de foresatte til skolen, dersom du ikke selv ønsker å henvende deg direkte til kontaktlærer eller daglig leder. 

FAU kan bidra med å sette opp saker på agendaen for foreldremøtene.  Det er også et møtested for foreldre som ønsker å bidra med ressurser og ideer til Nyskolen. Ta kontakt med en FAU-representant (oversikten finner du på skolens hjemmeside), så formidler de kontakt mellom foreldre som vil arrangere alt fra temakvelder til skolekorps og praktisk hjelp for skolen.

Send en e-post eller sms, ring, eller legg en lapp i FAUs posthylle på lærerrommet på skolen dersom du har noe på hjertet! FAU-representanter velges på foreldremøtet hver høst.

Forum Ny Skole

Forum Ny Skole er en organisasjon som jobber for at skolen skal ta vare på barns individualitet, lærelyst og livsglede - blant annet gjennom aldersblanding, skoledemokrati, og barnas frihet til å velge hva, hvordan og når de vil lære.

Forum ønsker seg en aktiv medlemsmasse som kan være med på å diskutere Nyskolens utvikling og skolepolitiske spørsmål generelt. Det var Forum Ny Skole, med Mosse Jørgensen i spissen, som startet Nyskolen i Oslo i august 2004. Forum har to representanter i skolens styre.

Styret

Styret ved Nyskolen i Oslo er både styret for den stiftelsen som eier Nyskolen i Oslo og driftsstyre for skolen. Vi er en så liten skole at vi ikke har behov for to forskjellige styrer. 

Styret har det øverste ansvaret for skolen på det formelle plan. Det vil si at det er lærerne og daglig leder som driver skolen til daglig, men at styret har ansvar for de økonomiske rammene, og for at skolen drives innenfor gjeldende regler og lover.

Det er for eksempel styret som fastsetter skolepengene, gjør vedtak om eventuelle endringer i måten å drive skolen på, lager inntaksregler osv., og de er daglig leders  arbeidsgivere. Styret står ansvarlig overfor Fylkesmannen og Utdannings- og forskningsdepartementet.

Representantene velges av et eget foreldremøte for ett år av gangen. Valget skjer hver høst i starten av skoleåret. Det kan og bør velges inntil to varamedlemmer for  foreldrerepresentantene.

Informasjon fra styret, møtereferater, oversikt over styrets medlemmer og møtedatoer, finnes på skolens hjemmeside, www.nyskolen.no.

 

Ordensreglement for Nyskolen i Oslo

Ordensreglementet gjelder for elever, voksne og besøkende på skolen.

På skolen skal vi ha et arbeidsmiljø som er slik at:

- Alle har mulighet til å påvirke sin egen hverdag og være seg selv.

- Alle viser respekt for andre på skolen og behandle hverandre rettferdig.

- Alle får direkte kjennskap til demokratiske prosesser, bl.a. gjennom skolemøtet.

- Alle deltakere på skolemøtet har like stor rett til å bestemme, og alle har rett til å si sin mening og tale sin sak når avgjørelser skal fattes.

- Alle tar ansvar for å passe på skolen, skoleområdet og tingene vi har på skolen.

- Alle deltar i faste oppgaver for fellesskapet, som for eksempel matlaging og rydding.

Konsekvenser for uønsket atferd:

Skoletid:

Konsekvens ved brudd:

1. Du må møte presis på skolen om morgenen og til alle timene og møtene. Du må også komme presis til spisegruppa di og være der i 15 minutter.

2. Er du borte fra skolen, skal foresatte sende beskjed på e-post eller i meldingsbok til kontaktlærer. Ved sykdom i mer enn tre dager skal kontaktlærer informeres.

3. Ved planlagt ferie utover en dag, må du og dine foresatte søke skriftlig til kontaktlærer som gir søknaden videre til daglig leder. Daglig leder behandler søknaden.

1. Gjentatte brudd på regelen fører til at skolen kontakter foresatte.

2. Gjentatte brudd på regelen fører til at skolen kontakter foresatte.

3. Ved ugyldig fravær i mer enn to uker, sier loven at eleven skal skrives ut av skolen, noe som betyr at du mister skoleplassen din.

Orden:

Konsekvens ved brudd:

1. Avtalt arbeid skal leveres i tide. Har du vært syk, og derfor ikke fått gjort arbeidet, må du ha med melding fra foresatte.

2. Ta godt vare på bøkene som du låner av skolen.

3. Ha alltid med det du trenger til timene.

4. Husk å rydde etter deg når du forlater et rom.

5. Kast søppel i søppelkassene og bidra til å holde skolegården ren og fri for søppel.

1. Dersom avtalt arbeid ikke leveres i tide, blir dette tatt opp som tema ved utviklingssamtaler med foresatte.

2. Ødelagte og tapte bøker må du erstatte til full pris.

3. Dersom du gjentatte ganger ikke har med deg det du trenger til timene, vil dette bli tatt opp som tema på utviklingssamtaler med foresatte.

4. og 5. Brudd på disse reglene vil føre til at du må bruke pauser til å rydde opp etter deg.

Oppførsel:

Konsekvens ved brudd:

1.  Vis respekt for skolens nærmiljø, opptre høflig i butikker og ved bruk av områdene rundt skolen.

2. Vold, trusler, mobbing, rasistiske, diskriminerende eller krenkende utsagn er ikke lov, heller ikke ved bruk av telefon eller Internett.

3. Hærverk er forbudt! Dette gjelder også tegning på vegger og inventar.

4. Farlige gjenstander skal ikke tas med på skolen (kniv, fyrstikker, lighter, softgun m.m.) Det er de voksne ved skolen som definerer hva som er en farlig gjenstand.

5. Ikke forstyrr egen eller andres undervisning eller møter

6. Det er ikke lov å forstyrre undervisning eller møter ved å bruke mobiltelefon.

7. All bruk av rusmidler er strengt forbudt. Det er heller ikke lov å røyke eller snuse på skolens område eller i umiddelbar nærhet i skoletiden.

8. Det er ikke lov til å holde på med lek/aktivitet som er farlig for deg selv eller andre.

1. Gjentatte brudd på disse reglene vil bli tatt opp som tema på utviklingssamtale med foresatte. Ved alvorlige brudd, vil foresatte bli kontaktet umiddelbart.. Brudd kan også føre til begrensede muligheter til å ferdes i nærmiljøet i skoletiden.

2. Brudd fører til samtale med involverte parter, beskjed til foresatte og i alvorlige tilfeller utvisning for resten av timen eller dagen. Vedtak fattes av daglig leder i samråd med kontaktlærer. 

3. Skolen vil kreve erstatning for hærverk dersom det ikke er mulig for eleven å rydde opp/reparere.

4. Farlige gjenstander blir beslaglagt og kan hentes av foresatte etter skoletid.

5. Ved gjentagende forstyrrelser blir foresatte informert. Dersom forstyrrelser gjør det umulig å gjennomføre undervisning for resten av gruppen, kan eleven vises ut av rommet for å arbeide et annet sted.

6. Mobiltelefoner som brukes på en måte som forstyrrer andre, blir beslaglagt og kan hentes på kontoret etter skoletid.

7. Røyking/snusing meldes umiddelbart til foresatte. Bruk av ulovlige rusmidler i skoletiden, vil bli meldt til foresatte og til politiet.

8. Farlig lek/aktivitet blir stoppet. Ved gjentatte/alvorlige tilfeller innkalles foresatte til samtale.

Elevrådet og skolemøtet arbeider med ordensreglementet.  Styret sikrer at reglementet er i overensstemmelse med regleverket, og godkjenner deretter.  Ordensreglementet skal gjøres kjent for alle elever, foreldre og ansatte på skolen og ligge tilgjengelig på skolens hjemmeside.

The community

Du er her: Home Om Nyskolen Informasjonshefte for barnetrinnet høst 2015!