Nyskolen i Oslo

 

 

“Mennesket er dømt til en kort og dødelig eksistens, og likevel i stand til å handle og skape på en måte som bekrefter individets uerstattelighet.”

Hannah Arendt

Innhold:

Innledning og bakgrunn for manifestet           3

Målet med Nyskolen i Oslo                            5

Om demokrati                                                6

Dialogisk pedagogikk                                      7

Elevsyn                                                          9

Voksenrollen                                                 11

Verdibærende strukturer                                13

Litteraturliste                                               14

Vedlegg                                                         15

Vedtekter for Stiftelsen Nyskolen i Oslo       15

Innledning og bakgrunn for manifestet

Manifestet for Nyskolen i Oslo er et dokument som klargjør skolens pedagogiske og verdimessige grunnlag og utgjør en forpliktende kontrakt for alle som arbeider på Nyskolen i Oslo og Nyskolens skolefritidsordning uansett funksjon på skolen. Den uttrykker også skolens forventninger til elever og foreldre.

Nyskolen i Oslo utformet sitt første manifest høsten 2008. Manifestet ble vedtatt av samtlige ansatte og det ble vedtatt at det skulle være forpliktende å arbeide etter for alle ansatte i minst fem år før det helt eller delvis kunne endres.

Manifestet ble revidert gjennom en omfattende prosess der elever, foreldre, ansatte og styret alle har kommet med innspill. Det er vedtatt av et samlet kollegium på Nyskolen i Oslo og utgjør et forpliktende dokument for alle ansatte fra og med februar 2014 og i minimum fem år framover.   

Nyskolen i Oslo ble grunnlagt av organisasjonen Forum Ny Skole og med Mosse Jørgensen som pedagogisk hovedleder. Organisasjonen hadde jobbet i lengre tid med å endre den norske skolen på generell basis, og startet en egen skole for å sette ut i livet sine visjoner. Dette var og er visjoner som for så vidt langt på vei var og er delt av den offentlige skolen i Norge, uttrykt gjennom den generelle delen av læreplanverket, men som ikke ofte nok blir realisert i den norske skolehverdagen.

Visjonene til Forum Ny Skole var å skape en skole der alle er med, der lærerne er løsningsorienterte og der mobbing forsvinner fra skolehverdagen. Nyskolen i Oslo har, siden åpningen i august 2004, utviklet seg på mange måter og gjort forsøk med mange ulike måter å konkretisere visjonene til Forum Ny Skole. Manifestets oppgave er å slå fast hvilken kurs det er enighet om at skolen skal ha i en femårsperiode, og hvordan lærerne skal arbeide for å videreutvikle skolen.

Det pedagogiske ansvaret hviler på lærerkollegiet. Det er derfor lærerkollegiets ansvar og privilegium å utforme og vedta den endelige versjonen av dette manifestet, etter at de har sikret at både elever og foreldre har blitt hørt og tatt på alvor i prosessen.

Manifestet for Nyskolen i Oslo er skolens grunndokument som skal ligge til grunn for skolens virksomhet på alle felt, herunder også skolens skolefritidsordning, sammen med vedtektene for Stiftelsen Nyskolen i Oslo (se vedlegg).


Målet med Nyskolen i Oslo

Nyskolen i Oslo er en friskole med et tydelig mål: Å humanisere samfunnet1.

Med det mener vi at skolen skal drives slik at elevene

$1§  preges av demokratiske verdier og er aktive deltakere i skolesamfunnet

$1§  ønsker å ivareta og bidrar til å ivareta medmennesker

$1§  opplever skolen som et trygt, utviklende og meningsfylt fellesskap

$1§  lærer å tilegne seg de kunnskaper og ferdigheter de trenger i ulike situasjoner

$1§  er nysgjerrige og opplever glede ved kunnskap og arbeid

$1§  kan tenke kritisk og reflekterende om situasjoner de befinner seg i

$1§  kan handle slik at de når mål de setter seg

Elever som får en slik utvikling vil være i stand til å bryte ut av passivitet og fastlagte strukturer for å forme sin egen framtid. De vil ikke bare utrustes for sin egen framtid, men også bidra til at samfunnet utvikles i en mer humanisert retning. Gode ferdigheter og kunnskaper i teoretiske, praktiske og estetiske fag er ikke bare et premiss, men også et mål i seg selv. Tegn på at skolen drives slik er at

§  forholdet mellom lærere og elever, mellom elever og mellom lærere, er preget av tillit, dialog og gjensidig respekt

$1§  elevene kan fortelle om og praktiserer aktivt deltakelse i

$1o    saksmøtet

$1o    læringsarbeid og planlegging av læringsarbeid

$1o    diskusjoner i skolehverdagen

$1o    evalueringer på skolen

$1o    samfunnet utenfor skolen

$1§  det er konstruktiv aktivitet i skolens saksmøte, elevrådet og klassemøtene og elevene selv leder an i å finne løsninger på egne og felles utfordringer

$1§  elevene opplever mestring og forteller om og presenterer arbeider og opplevelser

$1§  elevene kjenner til egne styrker og opplever framgang og utvikling ut fra egne premisser

$1§  elever og lærere viser gode evner til å samarbeide

$1§  elever og lærere utfører praktiske oppgaver i og for fellesskapet og gir uttrykk for eierskapsfølelse i forhold til skolen

$1§  elever og lærere snakker om og viser hverandre hvordan de tar vare på fellesskapet

$1§  elevene gir uttrykk for at de selv blir godt ivaretatt, ikke bare av lærerne, men også av medelever

$1§  elever, foreldre og lærere gir uttrykk for at de blir hørt og tatt på alvor

$1§  metodikken i undervisning og læringsarbeid er variert og tilpasset

$1§  lærere, og i særdeleshet ledergruppa, har et aktivt forhold til pedagogisk utviklingsarbeid, for eksempel gjennom å følge med på forskning, har kontakt med andre instanser som driver med humaniserende og demokratisk utdannelse og driver intern opplæring og veiledning

$1§  lærerne er bevisste om at de er forbilder for elevene og lærer bort sosiale ferdigheter gjennom egne handlingsmåter

$1§  At det legges til rette for skoleturer som har et gradvis økende faglig og bevisstgjørende innhold og at opplevelser fra turer og reiser deles med skolefellesskapet

Om demokrati

Demokrati er et begrep som har svært mange betydninger og gir ulike assosiasjoner for ulike mennesker, avhengig av bosted, bakgrunn, politisk tilhørighet osv. Når vi i dette manifestet snakker om demokrati, dreier det seg både om en grunnholdning til hvordan man møter menneskene rundt seg og om et styresett.

Demokrati som styresett handler om beskyttelse av individets rettigheter til å uttrykke seg, til å bli behandlet rettferdig og til å bli hørt. Dette skal ivaretas på Nyskolen i Oslo og prege måten skolen drives på både administrativt, organisatorisk og inn i klasserommene. Retten til medbestemmelse vil her være rammet inn og begrenset av lovverk, som læreplaner og Opplæringsloven, og av hensynet til fellesskapet og felles interesser, samt den retten hvert enkelt individ har til å bli beskyttet.

Demokrati som grunnholdning handler om hvordan mennesker i et fellesskap behandler hverandre. På Nyskolen i Oslo definerer vi dette som et fellesskap der

$1§  alle har rett til å uttale seg

$1§  alle har tale- og stemmerett i saksmøter og tilsvarende møter på trinn/i grupper

$1§  alle blir snakket til med vennlighet og respekt

$1§  alle kjenner til, eller får hjelp til, måter å ta opp og løse utfordringer på

$1§  alle har rett til kunnskap og til å lære å tilegne seg kunnskap

$1§  alle får opplæring og praksis i hvordan man kan snakke om, påvirke og endre saker i skolehverdagen

$1§  alle, i løpet av skoletiden, får opplæring og praksis i hvordan man kan snakke om, påvirke og endre saker i samfunnet rundt seg

$1§  alle har rett til hjelp fra lærerne og medelever hvis de føler seg krenket eller dårlig behandlet av voksne eller barn

$1§  skolen preges av åpenhet og dialog og mulighet for utvikling og endring

 

Dialogisk pedagogikk

For å nå målet om å humanisere samfunnet har Nyskolen som sitt viktigste middel en dialogisk pedagogikk. Dette er ikke en enkelt fastlagt retning som innebærer én bestemt didaktisk metode, men et overordnet pedagogisk prinsipp som skal prege alt arbeid på skolen. I dialogisk pedagogikk ligger at kunnskap oppstår i møtet mellom mennesker. Nyskolen i Oslo definerer dialogisk pedagogikk slik:

$1§  Læring foregår i et møte mellom elever og lærere og mellom elever

$1§  Læreren har et bevisst forhold til sin sterke posisjon i møte med eleven og søker å unngå manipulasjon

$1§  Elevene er bevisste på og trygge på at læreren vil veilede dem mot mer kunnskap og hjelpe dem til å få brukt sitt potensiale

$1§  Eleven kommer med reelle bidrag i læringsprosessen som blir verdsatt av læreren

$1§  Åpenhet og tillit er grunntonen i læringssituasjonene

$1§  Lærerne har som grunnholdning at elevene kan og vil lære og kan og vil ta ansvar, altså at elevene kan og vil myndiggjøres

$1§  Lærerne har respekt for hver enkelt elev som grunnholdning

$1§  Elevene har som grunnholdning at lærerne respekterer dem

$1§  Foreldre og lærere jobber begge for å fremme samarbeid mellom hjem og skole, tilstreber å ha en respektfull dialog og er seg bevisst sine ulike roller og ulike kunnskaper og referanserammer

I dette perspektivet vil læring ikke kun foregå i tradisjonelle læringssituasjoner, men også omfatte deltakelse i møter og samtaler, utsmykking av lokaler, renhold og vedlikehold og annet praktisk arbeid på skolen.

Det er ikke mulig å sette likhetstegn mellom utført undervisning og læring.

Konkret skal lærerne på Nyskolen i Oslo realisere den dialogiske pedagogikken ved:

 • At alle lærere har en bevisst strategi for hvordan de fremmer dialog med elevene og hvordan de bruker sin kunnskap og oppfyller sitt ansvar på en måte som får eleven til å føle seg ivaretatt og ikke overkjørt eller oversett
 • At undervisning bygger på elevenes forkunnskaper og ivaretar behovet for læring gjennom refleksjon
 • At dialogisk pedagogikk blir jobbet med gjennom saksmøter der lærere og elever diskuterer saker sammen og søker å trekke alle aktivt inn i det å være med å bestemme hvordan skolen skal være. I dette inngår en plan for opplæring av de yngste elevene slik at de kan forstå og delta i skolens direktedemokrati
 • At det finnes søskengrupper, altså aldersblandede grupper, som har aktiviteter som konkret fremmer dialog mellom personer med ulik erfaring og kunnskap
 • At det legges til rette for skoleturer som har et gradvis økende faglig og bevisstgjørende innhold. Elevene skal selv ha konkret og direkte ansvar for å planlegge og gjennomføre turen sammen med de ansatte, blant annet gjennom ansvar for å samle inn penger
 • At Heureka som prosjektmetode benyttes og videreutvikles, og at det er opplæring i denne for alle elever, samt en tydelig progresjon fra første til tiende trinn som formidles til elever og foreldre på en klar måte. Det finnes også et system for deling av erfaring og kunnskap og utveksling av synspunkter mellom elever og mellom lærer og elev gjennom Heureka-arbeidet
 • At det er en aktiv bruk av konfliktløsningsmetoden plan B og skolens løsningsmøter, samt opplæring av elevene i hvordan disse fungerer, og jevnlig evaluering for å få fram hvordan disse faktisk fungerer i skolehverdagen.
 • At Nyskolen i Oslo skal være et lite nok miljø til at hver enkelt elev er synlig, til at alle kjenner navnet på hverandre og til at respektfull dialog kan dominere samværsformen
 • At det er felles morgenmøter eller tilsvarende som fremmer fellesskap
 • At det er lærere til stede for elevene i pauser og i tiden utenfor undervisningssituasjonene og at elevene får opplæring i hvordan de kan si fra og be om samtaler, hjelp eller annen type kontakt med lærere og medelever
 • At relasjonsarbeidet i forhold til elever og lærere, mellom elever og mellom lærere prioriteres høyt til enhver tid
 • At det er faste arrangementer som fremmer samhold mellom barne- og ungdomstrinn og at det formidles tydelige forventninger til elever og foreldre om at alle elever og voksne deltar aktivt i disse
 • At lærere og elever i fellesskap utvikler og anvender et system for tilbakemelding som har til hensikt å fremme videre læring og samtidig trener opp elevers og læreres evne til å gi og motta kritikk på en konstruktiv måte
Elevsyn

I Nyskolens ønske om et humanisert, og herunder demokratisk, samfunn, ligger et overordnet positivt menneskesyn. Nyskolen tror at alle elever har følgende potensiale som vi forplikter oss til å hjelpe fram gjennom veiledning og læring:

$1§  Eleven er en kunnskapsjeger som Nyskolen skal støtte og inspirere til å stadig erverve ny kunnskap samt sette kunnskap i sammenheng og nyttegjøre seg den

$1§  Eleven er en ressurs for skolen

$1§  Eleven er et sosialt vesen med behov for å tilhøre et menneskelig fellesskap

$1§  Eleven ønsker å oppleve mestring

$1§  Eleven ønsker å bli myndiggjort i læringssituasjon

$1§  Eleven er et aktivt og sammensatt menneske med mange ulike innganger til læring, og skal møte et størst mulig metodemangfold i skolen

$1§  Eleven har behov for å bli møtt med klare forventninger som samsvarer med eget utviklingstrinn

$1§  Eleven har behov for perspektiv, mening og tenkning. For å tilfredsstille dette skal Nyskolen være en arena som støtter eleven i utforskning av tilværelsen gjennom møter med filosofi, vitenskap, religion, tanker om seksualitet, kunst osv. uten å opptre som sensor i prosessen

$1§  Eleven har behov for å kunne kjenne på og uttrykke følelser overfor seg selv og andre på konstruktive måter

$1§  Eleven har behov for anerkjennelse av egen bakgrunn og skal møtes med interesse og åpenhet

$1§  Eleven har behov for fysisk utfoldelse

$1§  Eleven har behov for rekreasjon

$1§  Eleven har behov for gode arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø

Ingen av disse sidene ved eleven kan ignoreres i arbeidet på Nyskolen og alle ansatte er forpliktet til å inkorporere elevsynet i sitt daglige virke på skolen.

Helt konkret gir dette seg utslag i at:

$1§  Elevene blir kjent med egne styrker og egne utviklingsområder

$1§  Elevene uttrykker at de blir sett av lærere og medelever og føler seg som en del av skolefellesskapet

$1§  Eleven får veiledning i

$1o    å ta reelle valg i skolehverdagen

$1o    å se konsekvensen av de valgene de tar

$1o    aktiv deltagelse i skolesamfunnet

$1o    konstruktiv medbestemmelse

$1§  Elevene selv blir i stand til å be om hjelp til det de opplever at de trenger hjelp til

$1§  Elevene får hjelp på områder de ikke selv har oversikt over

$1§  Elevene har jevnlige samtaler med lærer(-e) om egen faglig og sosial utvikling

$1§  Eleven deltar aktivt i saksmøtet og andre tilsvarende fora

$1§  Elevene vet hva lærerne forventer av dem

$1§  Elevene har venner på skolen

$1§  Elevene kan samarbeide med de fleste andre elever i læringsarbeidet

$1§  Eleven tar kontakt med medelever for sosialt samvær på eller utenfor skolen

$1§  Elevene er fysisk aktive hver dag og opplever utvikling i forhold til fysiske ferdigheter

$1§  Elevene ikke er stresset på en negativ eller skadelig måte

$1§  Elevene blir kjent med hvordan de selv liker å lære, hvordan de lærer best og hvordan de kan tilegne seg ny kunnskap

$1§  Elevene gir uttrykk for at de blir respektert og godt behandlet av lærerne

$1§  Elevene opplever seg selv som nysgjerrig i forhold til ulike læringsaktiviteter

$1§  Elevene er kreative, både innenfor kunnskapsfagene og de praktisk-estetiske fagene

$1§  Elevene forteller om og viser fram hva de mestrer og har arbeidet med og føler stolthet over egen framgang

$1§  Elevene undersøker, reflekterer over og setter sammen og anvender kunnskap og erfaringer

$1§  Elevene utvikler empati og bevissthet i forhold til verden rundt seg

$1§  Elevene opplever og kan fortelle om egen utvikling på faglige og sosiale områder

$1§  Elever og lærere setter pris på mangfold og forskjellighet og viser tydelig at de respekterer at mennesker er ulike

$1§  Arbeidsforholdene er gode med hensyn til fysisk arbeidsplass, ro, mulighet for variasjon og bevegelse


Voksenrollen

De voksne på en skole er skolens viktigste ressurs. Med dette mener vi at de voksne er garantister for en demokratisk skole og tilretteleggere av dialogisk pedagogikk. På Nyskolen hviler det derfor et særlig ansvar på disse.

Nyskolen forventer av alle ansatte på skolen og SFO

$1§  at de kommuniserer med elever og med hverandre på en måte som fremmer læring, entusiasme og økt selvrespekt

$1§  at de er enige i formålet for Stiftelsen Nyskolen i Oslo

$1§  at deres menneskesyn er forenlig med dialogisk pedagogikk og demokratisk skole

$1§  at de inspirerer og motiverer elevene

$1§  at de veileder og gir elevene trygghet

$1§  at de er positive rollemodeller for elevene i skolehverdagen

$1§  at de skaper undring og perspektiv for elevene

$1§  at de er åpne, lyttende og deltakende i samarbeid med elever, kollegaer og foreldre

$1§  at de er lojale overfor felles beslutninger om skolens utvikling når disse endelig er vedtatt

$1§  at de arbeider for åpenhet og god dialog mellom skole og hjem

$1§  at de benytter seg av muligheter for samtale, diskusjon og dialog og bidrar til at skolen og SFO er aktive demokratier

Nyskolen forventer i tillegg av lærerne

$1§  at de behersker eller lærer seg å beherske mange ulike arbeidsformer og deltar i å utvikle, utforme og bruke disse på Nyskolen

$1§  at de har kunnskap om, eller tilegner seg kunnskap om, hvordan de kan se elevenes behov og potensiale og legge til rette for at elevene får lære under best mulig forutsetninger

$1§  at de er kunnskapsrike og fortsetter å tilegne seg kunnskap samtidig som de skaper entusiasme hos elevene for å tilegne seg kunnskap

$1§  at de har gode ferdigheter i å kommunisere med elever og foreldre og kan fremme dialog

$1§  at de tilrettelegger for at elever klarer å nyttiggjøre seg skolens tilbud

$1§  at de deltar i å utvikle skolens pedagogiske arbeid videre i tråd med det som går fram under de andre delene av manifestet

$1§  at de er aktive i forhold til å fremme godt samarbeid med foreldrene

Nyskolen forventer av foreldrene

$1§  at de er enige i formålet for Stiftelsen Nyskolen i Oslo

$1§  at de støtter skolens arbeid med dialogisk pedagogikk og demokratisk skole

$1§  at de gir tilbakemeldinger til skolen når de opplever uklarheter eller negative hendelser

$1§  at de bidrar til å søke løsninger ved uenigheter og konflikter

$1§  at de bidrar til å være saklige ved uenigheter og konflikter og ikke uttaler seg krenkende om elever eller ansatte ved skolen

$1§  at de veileder og gir elevene trygghet

$1§  at de er bevisste at de er viktige rollemodeller for barna sine

$1§  at de arbeider for åpenhet og god dialog mellom skole og hjem

$1§  at de bidrar til et aktivt miljø i foreldregruppa

Det ligger implisitt i dette at Nyskolen trenger et trygt og inspirerende arbeidsmiljø, og Nyskolen skal være en god arbeidsplass for alle voksne der de også kan lære og utvikle seg og føle seg ivaretatt. Videre ligger det implisitt i dette at Nyskolen i Oslo trenger samarbeid med andre institusjoner for å gi barn med særlige behov den oppfølging de trenger.


Verdibærende strukturer

Dialogisk pedagogikk, humanisering og demokrati er ikke didaktiske direktiver, men overordnede prinsipper som arbeidsmetoder skal utvikles under. Samtidig som Nyskolen er forpliktet til å være nyskapende er det noen strukturer som skal fungere som verdibærere. Disse er

$1§  En liten skole der det er mulig for elever og lærere å ha oversikt og der det er mulig å gjennomføre møter, samarbeid og feiringer med alle skolens medlemmer på en gang

$1§  Søskengrupper, aldersblandede grupper der elever har sosial tilhørighet

$1§  Praktiske oppgaver i og for fellesskapet som styrker eierskapet til skolen

$1§  Saksmøte med reell beslutningsmyndighet over skolehverdagen

$1§  Arbeidsmetoder som åpner for elevinitiativ, fordypning, selvstendige valg og ansvarsutvikling

$1§  Nærhet mellom skole, hjem og samfunn

$1§  Godt samarbeid mellom lærere og foreldre

$1§  Hensiktsmessige fora der foreldre og lærere ofte kan møtes til felles diskusjon og samtale om skolens arbeid

$1§  Kurs for foreldre i Nyskolens pedagogiske grunnsyn og metoder

Nyskolen skal til en hver tid ha et bevisst forhold til hvordan disse verdibærende strukturene fungerer i skolehverdagen. Konkret skal det innebære at:

$1§  alle kan navnet på alle

$1§  det er regelmessige søskengrupper med elever i ulik alder, en fast lærer og en plan som elevene er med på å utarbeide

$1§  alle elever har jevnlige, praktiske oppgaver med matlaging, oppvask, ulike renholds- eller vedlikeholdsoppgaver

$1§  det avholdes saksmøter jevnlig der alle elever og ansatte deltar

$1§  det gjennomføres et fast antall Heureka-prosjekter hvert skoleår

$1§  elevene deltar i planlegging og evaluering av læringsarbeid på en måte som er tilpasset deres nivå

$1§  det er faste arrangementer og tradisjoner som inkluderer alle aldersgrupper på skolen

$1§  det foregår aktiviteter hvert skoleår som inkluderer mennesker uten fast tilknytning til skolen

$1§  lærerne informerer jevnlig foreldrene, både generelt om gruppene og om den enkelte elev

$1§  det foregår aktiviteter der foreldrene trekkes inn som ressurs

$1§  det avholdes årlige kurs- og/eller diskusjonskvelder for foreldre og lærere

$1§  det avholdes årlige innføringskurs i Nyskolens pedagogikk og metoder for foreldre og andre interesserte

Litteraturliste

Arendt, Hannah 2005: Mennesket vilkår, Gyldendal

Armstrong, Thomas 2003: Mange intelligenser i klasserommet, Abstrakt

Berge, Kjell Lars og Stray, Janicke Heldal (red.) 2011: Demokratisk medborgerskap i skolen

Biseth, Heidi 2011: Educators as Custodians of Democracy? A Comparative Investigation of Multicultural School Environments in the Scandinavian Capitals

Freire, Paulo 1999: De undertryktes pedagogikk, Ad Notam Gyldendal AS

Gardener, Howard 1997: De mange intelligensers pædagogik, Gyldendal Uddannelse

Holt, John 1967: How children learn, Pitman Publishing Company, USA

Jørgensen, Mosse 1990, Skoler jeg møtte, Pedagogisk psykologisk forlag

Miller, Alice 1983: Barneskjebner, Gyldendal

Solhaug, Trond 2003: Utdanning til demokratisk medborgerskap, UiO

Vygotski, Lev, div.

 


Vedlegg

Vedtekter for Stiftelsen Nyskolen i Oslo

§ 1 Stiftelsen Nyskolen i Oslos formål skal være å drive skole i tråd med ideene til Forum Ny Skole. Dette innebærer tanken om skolen som et demokratisk samfunn med saksmøtet som hjertet i skolen, søskengrupper og elevinitiert læring.

                1b Stiftelsen Nyskolen i Oslo skal drive skolefritidsordning for de elevene som                har behov for dette.

§ 2 Stiftelsen skal drives upolitisk og uten spesielle religiøse fortegn.

§ 3 Stiftelsens styre skal bestå av fem til syv personer:

$1§  To representanter fra organisasjonen Forum Ny Skole. Forum Ny Skole sitt styre utpeker sine representanter etter den frekvens som Forum Ny Skole selv vedtar. Det kan og bør velges inntil to varamedlemmer fra Forum Ny Skole

$1§  To representanter fra ansatte ved skolen. Ansatte representantene velges av et eget ansattmøte for ett år av gangen. Valget bør skje starten av høsten. Det kan og bør velges inntil to varamedlemmer for de ansattes representanter

$1§  To representanter fra foreldrene ved skolen. Representantene velges av et eget foreldremøte for ett år av gangen. Valget bør skje i starten av høsten. Det kan og bør velges inntil to varamedlemmer for foreldrerepresentantene

$1§  Styret kan innstille på å ta inn et eksternt styremedlem. Dette styremedlemmet må i forkant bli godkjent av: Styret i Forum Ny Skole, medarbeidermøte ved Nyskolen, samt foreldremøtet.

$1§  Hvis noen av disse gruppene ikke stiller til valg, rekrutterer stiftelsen selv medlemmer. Det påhviler styrets leder å kalle inn til styremøtene.

3b Styret konstituerer seg selv. Daglig leder har møteplikt og uttalerett i styret.

§ 4 Styremøtene skal protokollføres. Styret er beslutningsdyktig når minimum 50% av det til enhver tid valgte styret er til stede. Dog skal minst fem styremedlemmer være tilstede hvis det skal foretas vedtektsendringer. (Se også § 12.)

§ 5 Stiftelsens styre har ansvar for skolens økonomi. Det er stiftelsens oppgave å sørge for at skolen har lokaler. Styret setter budsjettrammer for skolen og godkjenner skolens regnskap

§ 6 Stiftelsen har arbeidsgiveransvar for skolens ansatte.

§ 7 Det pedagogiske ansvaret ligger hos lærerkollegiet.

§ 8 Regnskapsåret følger kalenderåret. Årsoppgjøret kontrolleres av revisor.

§ 9 Signatur på stiftelsens vegne kan foretas av to styremedlemmer i fellesskap.

§ 10 Stiftelsens medlemmer er ikke personlig ansvarlige for stiftelsens økonomi.

§ 11 Om stiftelsens virksomhet skulle opphøre, skal dets midler overføres annen skolevirksomhet i tråd med Forum Ny Skoles ideer. Om denne virksomhet foregår i utland er det ingen hindring. Gjenstående midler som skriver seg fra det offentlige tilskuddet, kan kreves tilbakeført av departementet.

§ 12 Disse vedtekter kan bare endres ved beslutning i styret på to etter hverandre følgende styremøter med minst to ukers mellomrom. §§ 1, 2, 11 og 12 må likevel ikke endres.

§ 13 For å oppfylle Lov om frittstående skoler § 5-1 skal også følgende personer ha adgang til styremøtene med rett til å si sin mening og få denne protokollført:

$1§  en representant oppnevnt av vertskommunen

$1§  en representant fra elevrådet

$1§  en representant for lærerne

$1§  en representant for andre ansatte enn lærerne

$1§  en representant fra foreldrerådet

§ 14 Styret skal videre ivareta de oppgaver som pålegges dem i Lov om frittstående skoler § 5-2:

$1§  se til at elever i opplæringspliktig alder som blir tatt inn ved skolen, får oppfylt retten til grunnskoleopplæring, og melde fra til foreldrene og hjemkommune til elever som over lengre tid ikke møter fram til undervisningen uten lovlig grunn

$1§  fastsette størrelsen på skolepengene

$1§  vedta skolens budsjett og ha ansvar for regnskapet

$1§  fastsette inntaks- og ordensreglement (det siste etter at det først er behandlet på skolemøtet, jfr. § 5 i styrets egne vedtekter)

$1§  fremme saker om flytting etter § 3-3 første ledd og bortvising etter § 3-10 andre ledd

$1§  ha det øverste økonomiske ansvaret for skolens drift

$1§  se til at offentlige tilskudd og skolepenger kommer elevene til gode
se til at offentlige krav og forutsetninger for virksomheten blir oppfylte

§ 15 Stiftelsen starter med en grunnkapital på kroner 1000,-

 

The community

Du er her: Home Om Nyskolen Manifest for Nyskolen i Oslo