Nyskolen i Oslo

Ordensreglement for Nyskolen i Oslo barnetrinnet

Ordensreglement for Nyskolen i Oslo - barnetrinnet

Ordensreglementet gjelder for elever, voksne og besøkende på skolen.

På skolen skal vi ha et arbeidsmiljø som er slik at:

 

 

  • Alle har mulighet til å påvirke sin egen hverdag og være seg selv.
  • Alle viser respekt for andre på skolen og behandle hverandre rettferdig.
  • Alle får direkte kjennskap til demokratiske prosesser, bl.a. gjennom skolemøtet.
  • Alle deltakere på skolemøtet har like stor rett til å bestemme, og alle har rett til å si sin mening og tale sin sak når avgjørelser skal fattes.
  • Alle tar ansvar for å passe på skolen, skoleområdet og tingene vi har på skolen.
  • Alle deltar i faste oppgaver for fellesskapet, som for eksempel matlaging og rydding.

Konsekvenser for uønsket atferd:

Skoletid:

Konsekvens ved brudd:

1. Du må møte presis på skolen om morgenen og til alle timene og møtene. Du må også komme presis til spisegruppa di og være der i 15 minutter.

2. Er du borte fra skolen, skal foresatte sende beskjed på e-post eller i meldingsbok til kontaktlærer. Ved sykdom i mer enn tre dager skal kontaktlærer informeres.

3. Ved planlagt ferie utover en dag, må du og dine foresatte søke skriftlig til kontaktlærer som gir søknaden videre til daglig leder. Daglig leder behandler søknaden.

1. Gjentatte brudd på regelen fører til at skolen kontakter foresatte.

2. Gjentatte brudd på regelen fører til at skolen kontakter foresatte.

3. Ved ugyldig fravær i mer enn to uker, sier loven at eleven skal skrives ut av skolen, noe som betyr at du mister skoleplassen din.

Orden:

Konsekvens ved brudd:

1. Avtalt arbeid skal leveres i tide. Har du vært syk, og derfor ikke fått gjort arbeidet, må du ha med melding fra foresatte.

2. Ta godt vare på bøkene som du låner av skolen.

3. Ha alltid med det du trenger til timene.

4. Husk å rydde etter deg når du forlater et rom.

5. Kast søppel i søppelkassene og bidra til å holde skolegården ren og fri for søppel.

1. Dersom avtalt arbeid ikke leveres i tide, blir dette tatt opp som tema ved utviklingssamtaler med foresatte.

2. Ødelagte og tapte bøker må du erstatte til full pris.

3. Dersom du gjentatte ganger ikke har med deg det du trenger til timene, vil dette bli tatt opp som tema på utviklingssamtaler med foresatte.

4. og 5. Brudd på disse reglene vil føre til at du må bruke pauser til å rydde opp etter deg.

Oppførsel:

Konsekvens ved brudd:

1.  Vis respekt for skolens nærmiljø, opptre høflig i butikker og ved bruk av områdene rundt skolen.

2. Vold, trusler, mobbing, rasistiske, diskriminerende eller krenkende utsagn er ikke lov, heller ikke ved bruk av telefon eller Internett.

3. Hærverk er forbudt! Dette gjelder også tegning på vegger og inventar.

4. Farlige gjenstander skal ikke tas med på skolen (kniv, fyrstikker, lighter, softgun m.m.) Det er de voksne ved skolen som definerer hva som er en farlig gjenstand.

5. Ikke forstyrr egen eller andres undervisning eller møter

6. Det er ikke lov å forstyrre undervisning eller møter ved å bruke mobiltelefon.

7. All bruk av rusmidler er strengt forbudt. Det er heller ikke lov å røyke eller snuse på skolens område eller i umiddelbar nærhet i skoletiden.

8. Det er ikke lov til å holde på med lek/aktivitet som er farlig for deg selv eller andre.

1. Gjentatte brudd på disse reglene vil bli tatt opp som tema på utviklingssamtale med foresatte. Ved alvorlige brudd, vil foresatte bli kontaktet umiddelbart.. Brudd kan også føre til begrensede muligheter til å ferdes i nærmiljøet i skoletiden.

2. Brudd fører til samtale med involverte parter, beskjed til foresatte og i alvorlige tilfeller utvisning for resten av timen eller dagen. Vedtak fattes av daglig leder i samråd med kontaktlærer.

3. Skolen vil kreve erstatning for hærverk dersom det ikke er mulig for eleven å rydde opp/reparere.

4. Farlige gjenstander blir beslaglagt og kan hentes av foresatte etter skoletid.

5. Ved gjentagende forstyrrelser blir foresatte informert. Dersom forstyrrelser gjør det umulig å gjennomføre undervisning for resten av gruppen, kan eleven vises ut av rommet for å arbeide et annet sted.

6. Mobiltelefoner som brukes på en måte som forstyrrer andre, blir beslaglagt og kan hentes på kontoret etter skoletid.

7. Røyking/snusing meldes umiddelbart til foresatte. Bruk av ulovlige rusmidler i skoletiden, vil bli meldt til foresatte og tilpolitiet.

8. Farlig lek/aktivitet blir stoppet. Ved gjentatte/alvorlige tilfeller innkalles foresatte til samtale.

 

Elevrådet og skolemøtet arbeider med ordensreglementet.  Styret sikrer at reglementet er i overensstemmelse med regleverket, og godkjenner deretter.  Ordensreglementet skal gjøres kjent for alle elever, foreldre og ansatte på skolen og ligge tilgjengelig på skolens hjemmeside.

 

The community

Du er her: Home Ordensreglementer Ordensreglement for Nyskolen i Oslo barnetrinnet