Nyskolen i Oslo

Ordensreglement for Nyskolen i Oslo ungdomstrinnet

Ordensreglement for Nyskolen i Oslo ungdomstrinnet

Ordensreglementet gjelder for elever, voksne og besøkende på skolen.

På skolen skal vi ha et arbeidsmiljø som er slik at:

  • Alle har mulighet til å påvirke sin egen hverdag og være seg selv.
  • Alle viser respekt for andre på skolen og behandle hverandre rettferdig.
  • Alle får direkte kjennskap til demokratiske prosesser, bl.a. gjennom skolemøtet.
  • Alle deltakere på skolemøtet har like stor rett til å bestemme, og alle har rett til å si sin mening og tale sin sak når avgjørelser skal fattes.
  • Alle tar ansvar for å passe på skolen, skoleområdet og tingene vi har på skolen.
  • Alle deltar i faste oppgaver for fellesskapet, som for eksempel matlaging og rydding.

Forklaring til tabellen under: Når det står at noe «påvirker vurderingen» i orden eller oppførsel, betyr det at lærerne kan skrive anmerkninger. Mange anmerkninger kan føre til at du får nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel.

Skoletid:

Konsekvens ved brudd:

1. Du må møte presis på skolen om morgenen og til alle timene og møtene. Du må også komme presis til spisegruppa di og være der i 15 minutter.

2. Er du borte fra skolen, skal du ha med skriftlig melding fra foreldre til kontaktlærer. I stedet for meldingsbok kan foreldrene sende e-post. Ved sykdom i mer enn tre dager skal kontaktlærer informeres.

3. Ved planlagt ferie utover en dag, må du og foreldrene søke skriftlig til kontaktlærer som gir søknaden videre til daglig leder. Daglig leder behandler søknaden.

1. Brudd på disse reglene får innvirkning på din vurdering i orden. Gjentatte brudd på regelen føre til at skolen kontakter foresatte.

2. Brudd på disse reglene får innvirkning på din vurdering i orden. Foresatte blir kontaktet ved manglende meldinger og/eller langtidsfravær som ikke blir begrunnet.

3. Hvis du tar fri uten av kontaktlærer eller daglig leder har gitt deg fri, regnes det som skulk, og da kommer du til å få nedsatt oppførselskarkater.

Hvis man er borte i mer enn to uker, sier loven at man skal skrives ut av skolen, noe som betyr at man mister skoleplassen sin.

Orden:

Konsekvens ved brudd:

1. Avtalt arbeid skal leveres i tide. Har du vært syk, må du ha med melding fra foresatte.

2. Ta godt vare på bøkene som du låner av skolen.

 

3. Ha alltid med det du trenger til timene.

4. Husk å rydde etter deg når du forlater et rom.

5. Kast søppel i søppelkassene og bidra til å holde skolegården ren og fri for søppel.

1. Brudd på disse reglene får innvirkning på din vurdering i orden.

2. Ødelagte og tapte bøker må du erstatte til full pris.

3. Brudd på disse reglene får innvirkning på din vurdering i orden.

4. og 5. Brudd på disse reglene vil føre til at du må bruke pausetid til å rydde opp etter deg. Dersom du ikke gjør det, kan det påvirke din vurdering i oppførsel.

 

Oppførsel:

Konsekvens ved brudd:

1. Vis respekt for skolens nærmiljø, opptre høflig i butikker og ved bruk av områdene rundt skolen.

 

2. Vold, trusler, mobbing, rasistiske, diskriminerende eller krenkende utsagn er ikke lov, heller ikke ved bruk av telefon eller Internett.

 

 

 

3. Hærverk er forbudt! Dette gjelder også tegning på vegger og inventar.

4. Farlige gjenstander skal ikke tas med på skolen (kniv, fyrstikker, lighter, softgun m.m.) Det er de voksne ved skolen som definerer hva som er en farlig gjenstand.

5. Ikke forstyrr egen eller andres undervisning eller møter

6. Det er ikke lov å forstyrre undervisning eller møter ved å bruke mobiltelefon.

7. All bruk av rusmidler er strengt forbudt. Det er heller ikke lov å røyke eller snuse på skolens område eller i umiddelbar nærhet i skoletiden.

 

8. Det er ikke lov til å holde på med lek/aktivitet som er farlig for deg selv eller andre.

1. Brudd på disse reglene innvirker på din vurdering i oppførsel. Brudd kan også føre til begrensede muligheter til å ferdes i nærmiljøet i skoletiden.

2. Brudd fører til samtale med involverte parter, beskjed til foresatte og i alvorlige tilfeller utvisning for resten av timen, dagen eller inntil 3 dager. Vedtak fattes av daglig leder i samråd med kontaktlærer. Enkelttilfeller skal normalt ikke føre til nedsatt oppførselskarakter, men kan tas med i vurderingen når karakter skal settes.

3. Skolen vil kreve erstatning for hærverk dersom det ikke er mulig for eleven å rydde opp/reparere.

4. Farlige gjenstander blir beslaglagt og kan hentes av foresatte etter skoletid.

5. Forstyrrelser vil føre til anmerkning og dette påvirker vurderingen i oppførsel.

6. Å bruke mobiltelefon på en måte som forstyrrer andre, fører til anmerkning. Ved gjentakelse, blir telefonen beslaglagt og kan hentes på kontoret etter skoletid.

7. Røyking/snusing meldes til foresatte. Bruk av ulovlige rusmidler i skoletiden, vil umiddelbart bli meldt til foresatte og til politiet. Skolen har meldeplikt.

8. Farlig lek/aktivitet blir stoppet. Ved gjentatte/alvorlige tilfeller innkalles til samtale.

 

Elevrådet og skolemøtet arbeider med ordensreglementet. Styret sikrer at reglementet er i overensstemmelse med regleverket, og godkjenner deretter. Ordensreglementet skal gjøres kjent for alle elever, foreldre og ansatte på skolen og ligge tilgjengelig på skolens hjemmeside.

The community

Du er her: Home Ordensreglementer Ordensreglement for Nyskolen i Oslo ungdomstrinnet