Nyskolen i Oslo

Permisjon for elever

Søknad om permisjon for elever

Online permisjonssøknad for elever

PERMISJONENS VARIGHET

Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på to uker (ti skoledager) er ufravikelig. Rektor må dermed avslå alle søknader som gjelder permisjon for en periode på mer enn to uker. Rektor kan imidlertid innvilge permisjon i to uker av den omsøkte perioden, og gi avslag på resten. Foresatte må i slike tilfeller gi tilbakemelding på hvorvidt de ønsker to ukers permisjon eller ikke, og eventuelt hvilken periode de ønsker. Se vedlegg 2. For å kunne utvise noe fleksibilitet kan rektor også innvilge permisjon i forkant og/eller etterkant av en av skolens ferier, men likevel ikke slik at elevens fravær blir mer enn ti skoledager.

UGYLDIG FRAVÆR

Dersom foresatte velger å reise, enten uten å ha søkt, eller uten å ha fått innvilget (hele) sin søknad, vil eleven få ugyldig fravær for den delen av søknaden som eventuelt ikke er innvilget. Etter to ukers ugyldig fravær skal eleven skrives ut av skolen. Når/dersom eleven kommer tilbake, meldes han/hun inn igjen ved skolen på ordinær måte. Eleven vil da kunne få tilbake sin skoleplass ut ifra om det er ledig kapasitet. Rektor vil i slike tilfeller avgjøre hvorvidt eleven også kan få tilbake sin tidligere gruppe-/klassetilhørighet. Det kan ikke påregnes at skolen vil gi eleven ekstra undervisning for å ta igjen for fraværsperioden.

Når det gjelder prosedyrer ved ugyldig fravær, vises det for øvrig til Utdanningsetatens to brev av 26.05. og 25.08.2004.

SÆRSKILT DOKUMENTASJON ‑ BEHOLDE SKOLEPLASSEN

Verken rektor, Utdanningsadministrasjonen eller Fylkesmannen (klageinstans) kan innvilge en elev permisjon i mer enn to uker, fordi det ikke er hjemlet noen avvik i opplæringsloven. Selv om toukersregelen for permisjon er ufravikelig, hender det likevel at fraværsgrunnen ut ifra en rimelighetsbetraktning ikke skal innebære at eleven skrives ut av skolen. I enkelte tilfeller hvor det foreligger særskilt dokumentasjon, kan rektor bekrefte at eleven får beholde sin skoleplass i en fraværsperiode på mer enn to uker, men uten å definere fraværet som permisjon:

 • Gjennomføring av samværsrett.
 • Foresattes arbeidsgiver har pålagt foresatte å avvikle ferie utenom skoleferien.
 • Foresattes arbeidsgiver har pålagt foresatte arbeid/kurs/videreutdanning i en annen kommune/ et annet land for en periode. Perioden skal likevel ikke være lenger enn resten av det til enhver tid inneværende skoleår, alternativt inntil ett skoleår, bl.a. avhengig av kapasitet på årstrinnet.
 • Utenlandsopphold i forbindelse med adopsjon.
 • Deltakelse i TV-/filmproduksjon, kulturelle aktiviteter eller på idrettssamlinger.
 • Andre, særlige forhold.

Foresatte må sørge for at eleven får nødvendig opplæring i slike tilfeller. Se vedlegg 3.

SVAR PÅ SØKNAD OM PERMISJON

I henhold til at vedtaksmyndigheten er delegert til rektor, skal alle søknader om permisjon besvares ved den enkelte skole. Vedlagt følger tre maler for enkeltvedtak og svarbrev som skolen kan benytte. Malene skal legges over på skolens brevark, og alle felter med rød tekst i den elektroniske utgaven må tilpasses den enkelte elevsak.

Vedlegg 1: Rektor innvilger permisjon i inntil to uker.

Vedlegg 2: Rektor avslår søknad om permisjon for mer enn to uker, men innvilger permisjon i to uker. Foresatte må gi skolen beskjed om hvilke to uker de eventuelt ønsker.

Dersom rektor heller ikke vurderer det som forsvarlig å innvilge permisjon i to uker, benyttes samme mal, men teksten må tilpasses den enkelte sak. Rektor skal i slike tilfeller også begrunne avslaget med hvorfor fraværet ikke anses som forsvarlig.

Vedlegg 3: I de tilfeller hvor det foreligger særskilt dokumentasjon, jf. kulepunktene på forrige side,
kan rektor bekrefte at skoleplassen beholdes, men uten å definere fraværet som permisjon. I slike tilfeller benyttes kun et ordinært svarbrev; det er ikke nødvendig å fatte enkeltvedtak med informasjon om klageadgang.


I en eventuell klagesak må følgende dokumenter oversendes til Utdanningsadministrasjonen:

 • Rektors oversendelsesbrev.
 • Foresattes søknad.
 • Rektors begrunnede enkeltvedtak.
 • Foresattes begrunnede klage.
 • Eventuell dokumentasjon.

Utdanningsadministrasjonen ber om at skolene informerer foresatte om gjeldende lovverk og rutiner når det gjelder permisjon fra opplæringen. Av hensyn til saksbehandlingstiden bør foresatte samtidig oppfordres til å søke i god tid før det planlagte fraværet starter, og i alle fall før forpliktende avtaler inngås, som for eksempel bestilling og betaling av billetter.

Søknadsskjema finnes under "Søknadsskjemaer" - link i venstre marg.

Vedtekter for Nyskolen i Oslo

Vedtekter for Stiftelsen Nyskolen i Oslo

§ 1 Stiftelsen Nyskolen i Oslos formål skal være å drive skole i tråd med ideene til Forum Ny Skole. Dette innebærer tanken om skolen som et demokratisk samfunn med saksmøtet som hjertet i skolen, søskengrupper og elevinitiert læring.

1b Stiftelsen Nyskolen i Oslo skal drive skolefritidsordning for de elevene som har behov for dette.

§ 2 Stiftelsen skal drives upolitisk og uten spesielle religiøse fortegn.

§ 3 Stiftelsens styre skal bestå av fem til syv personer:

To representanter fra organisasjonen Forum Ny Skole. Forum Ny Skole sitt styre utpeker sine representanter etter den frekvens som Forum Ny Skole selv vedtar. Det kan og bør velges inntil to varamedlemmer fra Forum Ny Skole

To representanter fra ansatte ved skolen. Ansatte representantene velges av et eget ansattmøte for ett år av gangen. Valget bør skje starten av høsten. Det kan og bør velges inntil to varamedlemmer for de ansattes representanter

To representanter fra foreldrene ved skolen. Representantene velges av et eget foreldremøte for ett år av gangen. Valget bør skje i starten av høsten. Det kan og bør velges inntil to varamedlemmer for foreldrerepresentantene

Styret kan innstille på å ta inn et eksternt styremedlem. Dette styrmedlemmet må i forkant bli godkjent av: Styret i Forum Ny Skole, medarbeidermøte ved Nyskolen, samt foreldremøtet.

Hvis noen av disse gruppene ikke stiller til valg, rekrutterer stiftelsen selv medlemmer. Det påhviler styrets leder å kalle inn til styremøtene.

3b Styret konstituerer seg selv. Daglig leder har møteplikt og uttalerett i styret.

§ 4 Styremøtene skal protokollføres. Styret er beslutningsdyktig når minimum 50% av det til enhver tid valgt styret er til stede. Dog skal minst fem styremedlemmer være tilstede hvis det skal foretas vedtektsendringer. (Se også § 12.)

§ 5 Stiftelsens styre har ansvar for skolens økonomi. Det er stiftelsens oppgave å sørge for at skolen har lokaler. Styret setter budsjettrammer for skolen og godkjenner skolens regnskap

§ 6 Stiftelsen har arbeidsgiveransvar for skolens ansatte.

§ 7 Det pedagogiske ansvaret ligger hos lærerkollegiet.

§ 8 Regnskapsåret følger kalenderåret. Årsoppgjøret kontrolleres av revisor.

§ 9 Signatur på stiftelsens vegne kan foretas av to styremedlemmer i fellesskap.

§ 10 Stiftelsens medlemmer er ikke personlig ansvarlige for stiftelsens økonomi.

§ 11 Om stiftelsens virksomhet skulle opphøre, skal dets midler overføres annen skolevirksomhet i tråd med Forum Ny Skoles ideer. Om denne virksomhet foregår i utland er det ingen hindring. Gjenstående midler som skiver seg fra det offentlige tilskuddet kan kreves tilbakeført av departementet.

§ 12 Disse vedtekter kan bare endres ved beslutning i styret på to etter hverandre følgende styremøter med minst to ukers mellomrom. §§ 1, 2, 11 og 12 må likevel ikke endres.

§ 13 For å oppfylle Lov om frittstående skoler § 5-1 skal også følgende personer ha adgang til styremøtene med rett til å si sin mening og få denne protokollført:

 • en representant oppnevnt av vertskommunen
 • en representant fra elevrådet
 • en representant for lærerne
 • en representant for andre ansatte enn lærerne
 • en representant fra foreldrerådet

§ 14 Styret skal videre ivareta de oppgaver som pålegges dem i Lov om frittstående skoler § 5-2:

 • se til at elever i opplæringspliktig alder som blir tatt inn ved skolen, får oppfylt retten til grunnskoleopplæring, og melde fra til foreldrene og hjemkommune til elever som over lengre tid ikke møter fram til undervisningen uten lovlig grunn
 • fastsette størrelsen på skolepengene
 • vedta skolens budsjett og ha ansvar for regnskapet
 • fastsette inntaks- og ordensreglement (det siste etter at det først er behandlet på skolemøtet, jfr. § 5 i styrets egne vedtekter)
 • fremme saker om flytting etter § 3-3 første ledd og bortvising etter § 3-10 andre ledd
 • ha det øverste økonomiske ansvaret for skolens drift
 • se til at offentlige tilskudd og skolepenger kommer elevene til gode
se til at offentlige krav og forutsetninger for virksomheten blir oppfylte

§ 15 Stiftelsen sterter med en grunnkapital på kroner 1000,-

Vedtatt i sin helhet 16.12.2009

Signert av minst 5 styrerepresentanter


Arild Holland

Markus Løveid

Siv Hjellnes

Christine Frantzen

Stig Røyrvik

Bente Aarø

Elisabeth Blaser-Erke

Eivind Bjørkavåg

Inntaksreglement for Nyskolen i Oslo

Inntaksreglement for Nyskolen i Oslo - gjeldende fra 01.08.16


Generelt

1. Nyskolen i Oslo tar i mot alle søkere som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler.

2. Skolen skal aldri ha mer enn 100 elever.

Inntaksprosedyre

3. Kontorleder gjennomfører inntak av elever i henhold til inntaksreglementet.

4. Søknadsfrist for inntak til 1. klasse er 1. november året før skolestart. Innskriving av nye førsteklassinger skjer i desember året før skolestart. 15 søkere tilbys plass i 1. klasse, men trinnet fylles kun opp til 9 elever ved frafall. Dersom søkertallet overstiger antallet ledige plasser ved skolen, vil søkere bli prioritert som vist i punkt 5 a-h. Bindende kontrakt for oppstart i august undertegnes innen 1. april. Søknader til eventuelle ledige plasser etter 1. april behandles månedlig fram til 1. oktober, og de som tilbys plass vil få en ukes svarfrist. Ventelisten oppdateres etter hvert enkelt inntak.


5. Hovedinntaket for skolestart i august finner sted 1. april. Søknadsfrist for søkere i 2. til 10. trinn er 31. mars; søknaden må være skolen i hende innen denne dato. Dersom søkertallet overstiger antallet ledige plasser ved skolen, vil søkere bli prioritert i følgende rekkefølge:

 1. Søskenprioritering og prioritering av barn av ansatte ved skolen:
  1. Søsken av elever på Nyskolen vil prioriteres dersom det er færre enn 12 elever på det aktuelle trinnet 1.-7. trinn, og færre enn 15 elever på trinnet 8.-10. trinn. Barn av ansatte og styremedlemmer ved Nyskolen prioriteres på lik linje som søsken.
  2. Dersom søsken tas inn samtidig, er tilbudet om plass for den som rykket opp som følge av søskenprioritering betinget av at også den andre takker ja til plass. 
 2. Søkere født i årskull hvor skolen har færre enn ni elever (barnetrinn) eller 14 elever (ungdomstrinn). 
  1. Tilbud til 15 elever i første klasse sendes ut før hovedinntak (jf. pkt 4.)
  2. Prioritering av ungdomstrinnselever framfor barnetrinnselever gjøres dersom antallet på ungdomstrinnet står i fare for å gå under 40 elever.
 3. Kjønnsprioritering ved færre enn 40% av et kjønn: Kjønnsfordelingen i hvert trinn, hver fargegruppe og barnetrinn (1.-7. trinn)/ungdomstrinn (8.-10. trinn) skal holdes innenfor 2:3.
 4. Søkere med foresatte som har vist interesse for Nyskolens ideologi ved deltakelse på informasjonsmøter.
 5. Barn av medlemmer av Forum Ny Skole.
 6. Når kriteriene over er fylt, fordeles de resterende plassene etter søknadsdato - "førstemann til mølla". Den datoen skolen mottok søknaden er gjeldende.
 7. Søkere som fortsatt står likt, deltar i loddtrekning foretatt av daglig leder ved skolen.
 8. Styret kan avgjøre å innføre inntaksstopp i enkeltkull dersom det er tungtveiende årsaker til at det ikke kan gå flere elever i kullet. Eventuelle tomme plasser i kullet overføres da til nærliggende kull.

6. Dersom det blir ledig kapasitet ved skolen etter hovedinntaket, fortsetter inntaket månedlig inntil kapasitet er nådd, eller fram til 1. oktober, og de som tilbys plass får en ukes svarfrist. Ventelisten oppdateres etter hvert enkelt inntak.

 1. I etterinntak f.o.m. august prioriteres 8. til 10.-trinnssøkere fremfor alle søkere til 2. til 6. trinn dersom totalt antall elever på ungdomstrinnet er under 42.
 2. Etter 1. oktober etterfylles eventuelle ledige plasser kun med søkere som prioriteres i henhold til punkt 5 a eller punkt 5 b og c.

Betingelser for og rett til skoleplass

7. Skriftlig tilbud om skoleplass sendes fra skolen umiddelbart etter hovedinntaket. Det er en ukes svarfrist på tilbud om skoleplass. Inntaket er gyldig når skolen har mottatt skriftlig bekreftelse på at plassen skal benyttes i form av kontrakt med underskrift og dato fra både foresatte og skolen. Begge foresatte med foreldreansvar må underskrive kontrakten.

8. Det skal innbetales forskuddsbetaling som tilsvarer skolebetaling for tre måneder ved oppstart på skolen. Faktura vil sendes ut i mai for elever som tas inn ved hovedinntaket, og sammen med første månedsbetaling for elever som tas inn senere. Beløpet dekker skolebetaling for elevens siste tre måneder på skolen.

9. Det er tre måneders oppsigelsestid på skolen, regnet fra den 1. i måneden etter at skriftlig oppsigelse er mottatt. Forskuddsbetalingen dekker skolebetalingen for disse månedene, og eleven har rett til å disponere skoleplassen i oppsigelsestiden.

 1. Juli måned teller ikke med som oppsigelsestid grunnet ferieavvikling; juli er feriemåned uten skolebetaling. Elever som skal bytte skole ved skoleårets slutt, må gi beskjed innen 1. april.
 2. Dersom det kan dokumenteres at eleven må slutte ved skolen p.g.a. personlig force majeure, som alvorlig ulykke eller langvarig sykdom, kan det søkes om opphevelse eller reduksjon av oppsigelsestiden. Daglig leder vil vurdere søknaden, og ved innvilgelse vil forskuddsbetalingen bli tilbakebetalt.

10. Elever som har fått plass ved Nyskolen i Oslo, har rett til å fullføre opplæringen sin ved skolen, så lenge denne er godkjent.

 1. Dersom hensynet til de andre elevene tilsier det, kan styret ved Nyskolen anbefale en elev å fullføre opplæringen sin ved et annet opplæringssted, i henhold til faglige vurderinger.
 2. Ved vesentlig mislighold av avtalen om skoleplass, som manglende skolebetaling, kan eleven miste retten til skoleplassen.

11. Skolebetaling kan kun endres ved skoleårets slutt.

12. Det er klageadgang på inntaksvedtaket. Fristen er tre uker etter hovedinntak/inntak. Klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen sendes til skolen, som videresender til Fylkesmannen.

13. Dette inntaksreglementet kan til enhver tid endres av styret innenfor rammen av gjeldende regler i Privatskoleloven og skolens vedtekter.


Reglementet er sist revidert 01.06.2016 og trer i kraft 01.08.16

Underkategorier

The community

Du er her: Home Skolen Regler og retningslinjer