Møt lærerne på Nyskolen


Her får du møte lærerne våre gjennom et intervju. Nye vil legges til framover, så følg med. Kom gjerne med forslag til flere spørsmål i kommentarfeltet nedenfor.

               

Nina Cathrine Ulberg

 

Hvilke fag og hvilken gruppe underviser du i? Jeg er kontaktlærer på Rød gruppe, og underviser i norsk på Rød (4-6.trinn) og Gul gruppe (1-3.trinn).
 Hva brenner du for som lærer? At alle elever skal bli sett og at de skal føle seg forstått – både gjennom det sosiale og ved å få den oppfølgingen og tilpasningen de trenger i undervisningen. 
 Hvordan motiverer du elevene dine til å lære? Jeg motiverer dem ved å skape en god relasjon, og være bevisst på hva elevene trenger veiledning på for å komme seg videre til neste læringssteg. Jeg tilbyr dem hjelp, og bevisstgjør dem på at vi alle er forskjellige og har ulike forutsetninger for læring. Ikke alle er god i alt, men alle er god i noe – og utover det kreves det bare øving!
 Hva er fordelen med å ha elevdemokrati på skolen?  Elevene får ta del i små og store bestemmelser, som gjør dem bevisst på at de kan ha en påvirkning på skolens miljø.Elevene føler seg sett og hørt, og de blir vant til å diskutere – noe som er med på å både styrke både deres identitet og trygghet i gruppen. Gjennom saksmøte får elevene forståelse for hvordan en skole og et lite samfunn fungerer og de ser at vi er mennesker med forskjellige meninger, som gjennom diskusjon kan se hva som er det valget flertallet ønsker.
 Hvordan tenker du deg at Nyskolen ser ut om fem år?  

 

Laila Lerum Thunes

 

Hvilke fag og hvilken gruppe underviser du i? Kunst og Håndverk og spesialpedagogikk.
 Hva brenner du for som lærer? Å fremme mangfold og bidra til å løfte frem den enkeltes særpreg.
 Hvordan motiverer du elevene dine til å lære?  Ved å stille spørsmål og stimulere til kreativitet (se ting på en ny måte), og prøve å få i gang en dialog med elevene.
 Hva er fordelen med å ha elevdemokrati på skolen?  Det er da en mulighet for at alles stemme blir hørt og at alle har mulighet til å fremme sin sak.
 Hvordan tenker du deg at Nyskolen ser ut om fem år? En demokratisk skole for alle, hvor man jobber tverrfaglig i prosess på tvers av fag og fokuserer på dybdelæring, samarbeidslæring og hvor grunnleggende verdier og holdninger som god gammeldags folkeskikk blir satt høyt i fokus.

Morgan HellumKlassetur. Privat ungdomsskole i Oslo. Demokratisk ungdomsskole i Oslo. Skole for nysgjerrighet, lærelyst og livsglede.

 

Hvilke fag og hvilken gruppe underviser du i? Jeg er kontaktlærer på ungdomstrinnet. Underviser i kroppsøving, engelsk og utdanningsvalg. Jobber også som yrkes- og utdanningsrådgiver.
 Hva brenner du for som lærer? Jeg brenner for fremtiden, jeg brenner for gleden av å være i bevegelse og å uttrykke seg her å nå: «Tomorrow is a mystery, yesteday is history, today is a gift, that is why we call it present.» – Kung Fu Panda
 Hvordan motiverer du elevene dine til å lære? Jeg ønsker at det skal være inspirerende for flest mulig. Jeg ønsker at jeg klarer å engasjere elevene til å jobbe, til et ønske om å forbedre seg selv. Jeg ønsker å gjøre dem så selvsikre på seg selv at de kan ta egne valg å stå for dem. Så ønsker jeg at det skal være morsomt.
 Hva er fordelen med å ha elevdemokrati på skolen?  At elevene blir engasjerte så fort de deltar. At man kan få lov å si sin mening og at alle blir hørt. Det hjelper en å tenke selv og stå for det man tror på.
 Hvordan tenker du deg at Nyskolen ser ut om fem år? Nyskolen om fem år er ikke den samme skolen som den er i dag, det er den ikke i morgen heller. Skolen forandrer seg etter utfordringer og forslag. Jeg tror at skolen er ENDA bedre enn den er i dag.

Joachim Præsthus

Hvilke fag og hvilken gruppe underviser du i? På ungdomstrinnet i fagene samfunnsfag, KRLE, engelsk fordypning og valgfaget fysisk aktivitet og helse.
 Hva brenner du for som lærer? Jeg ønsker at elevene skal øve seg på og få muligheten til å ta gjennomtenkte og gode valg for seg selv og de rundt seg. At de skal få oppleve at de sammen gjør hverandre gode og at de har et ansvar for de andre i gruppa.
 Hvordan motiverer du elevene dine til å lære? Ikke et enkelt svar på det, men samtaler, medbestemmelse og variasjon i undervisningen er viktige virkemidler.
 Hva er fordelen med å ha elevdemokrati på skolen? Jeg tror alle mennesker ønsker å være med å bestemme over egen hverdag. Muligheten til medbestemmelse er motiverende, inspirerende og noen ganger ganske krevende for elevene. Elevene må øve seg på å engasjere seg, argumentere, ta hensyn og reflektere over egne muligheter, rettigheter og plikter. Mye viktig lærdom med andre ord.
 Hvordan tenker du deg at Nyskolen ser ut om fem år? Enda bedre – vi utvikler hele tiden skolens kompetanse og erfaring.

Janne Rønningen

Hvilke fag og hvilken gruppe underviser du i? Jeg er spesialpedagog og kan undervise i mange ulike fag.
 Hva brenner du for som lærer? Jeg brenner for en inkluderende skole. Et av mine hjertebarn er mestringsgaranti. Jeg forsøker å legge til rette for at elevene skal oppleve mestring i faget og helst i begynnensen av hver time.
 Hvordan motiverer du elevene dine til å lære? Jeg setter meg grundig inn i emnet jeg skal undervise i og velger ut et underemne jeg tror kommer til å engasjere elevene. Jeg tilrettelegger for at elevene skal oppleve mestring og felleskap, slik at de får tro på at oppgavene jeg gir dem skal være noe de kommer til å få til.
 Hva er fordelen med å ha elevdemokrati på skolen? Fordelen med elevdemokrati er at elevene får et større eierskap til skolens daglige virke.
 Hvordan tenker du deg at Nyskolen ser ut om fem år? Om fem år tror jeg Nyskolen har dobbelt så mange elever. Jeg tror også at vi har fått på plass mer egnede lokaler for praktisk estetiske fag.

Racha Najjar

Hvilke fag og hvilken gruppe underviser du i? Gul gruppe – alt unntatt gym og musikk
 Hva brenner du for som lærer? At elevene har et trygt sosialt miljø på skolen, og trivsel og elevlæring.
 Hvordan motiverer du elevene dine til å lære? Ved å være motivert og aktiv selv. Stille reflekterende og filosofiske spørsmål uansett alder. Tro på elevene og deres evner. La dem kjenne på at du bryr deg om dem og at du er på skolen for dem.
 Hva er fordelen med å ha elevdemokrati på skolen?
 • Elevene føler at de blir hørt og inkludert i systemet og planleggingen
 • Mindre autoritet og større inkludering
 • Forbereder dem til fremtiden og samfunnet
 • Demokrati er nøkkelen til elevenes motivasjon
 Hvordan tenker du deg at Nyskolen ser ut om fem år? Nyskolen har allerede blitt brukt som et eksempel på Stortinget; jeg tenker at om 5 år har Nyskolen åpne dører for å veilede og lage kurs for flere skoler i Oslo

Marit Løkke

Hvilke fag og hvilken gruppe underviser du i? Norsk på 7.trinn og norsk på hele ungdomstrinnet. I tillegg søskengrupper, ungdomsmøter og alle Heurekaer.
 Hva brenner du for som lærer?
 • Å få en god relasjon til elevene.
 • Å møte elevene med åpenhet, kunnskap, nysgjerrighet, respekt.
 • Å få gleden av å formidle og veilede i faget mitt.
 Hvordan motiverer du elevene dine til å lære?
 • Ved å vise engasjement for dem og for faget.
 • Ved å prøve å «smitte» dem med begeistring for forskjellige temaer innen faget.
 Hva er fordelen med å ha elevdemokrati på skolen?
 • At elevene( og vi voksne) får øvd og øvd og øvd på å diskutere, høre på hverandre selv om og når vi er uenige.
 • At vi alle får øve på å ta gode valg.
 • At elevene opplever at deres stemme er like mye verdt som de voksnes.
 • At vi ofte opplever at elevene har kloke innspill og ideer, der de ellers i samfunnet kanskje ikke har en stemme.
 Hvordan tenker du deg at Nyskolen ser ut om fem år?
 • Da er vi enda bedre på demokratiske prosesser.
 • Da er elevene mer engasjert i samfunnet rundt seg, og viser det i praksis.
 • Da har vi dristigere fag- og metodeplaner. Da har vi kanskje søkt om fritak fra karakter på ungdomstrinnet.
 • Da har vi kanskje fått på plass praksisplasser/arbeidstrening for de elevene som trenger det.

Sunniva Sandanger

Hvilke fag og hvilken gruppe underviser du i? Jeg underviser på blå gruppe i matematikk, og så er jeg litt her og der etter som det trengs.
 Hva brenner du for som lærer? Det jeg brenner aller mest for er at elevene skal oppleve glede ved å lære, at de skal bevare den nysgjerrigheten de kom til verden med og for at skolen skal legge grunnlaget for demokratisk væremåte og tenkemåte hos dem som går her.
 Hvordan motiverer du elevene dine til å lære? Motivasjon skapes på utrolig mange måter! For meg er det viktig at jeg kan mye selv, at jeg ikke bare er trygg på det jeg skal undervise, men forstår hvorfor det er gøy å kunne akkurat dette. Min glød smitter over på elevene, og det gjelder ofte dem som egentlig ikke er så interessert også. I tillegg er det viktig å vise elevene at dette har noe med deres verden å gjøre og å passe på å variere metodene mye.
 Hva er fordelen med å ha elevdemokrati på skolen? Det er to veldig store fordeler med å ha elevdemokrati på skolen. Det ene er at 100 elever i tillegg til de ansatte sammen tar mye klokere avgjørelser enn de ansatte kan ta alene. Den andre er at elevene ikke bare hører om demokrati, men faktisk får en utdannelse i det. På samme måte som man faktisk må øvelseskjøre før man kan ta lappen og ikke bare lese teoriboka, så må man øve på demokrati. Og du kan ikke bare kjøre på bane heller, sant, du må prøve deg i ekte trafikk, men med en god veileder ved siden av.
 Hvordan tenker du deg at Nyskolen ser ut om fem år? Om fem år har vi en fantastisk bakgård, siden den har blitt pusset opp, så det er hvordan den ser ut utenfra. Ellers tror jeg at Nyskolen om fem år har et litt større ungdomstrinn enn akkurat nå, at vi har et saksmøte som bestemmer enda mer enn i dag og at vi samarbeider med skoler i andre land.

Martin Johannessen

Hvilke fag og hvilken gruppe underviser du i? Jeg er sosiallærer nå, men har tidligere undervist i de fleste fag. Men jeg driver jo med undervisning på en måte, bare ikke i fag. Jeg prøver å motivere elevene til å være snille med hverandre, til å leke med hverandre og til å våge å stå opp for meningen sine.
Hva brenner du for som lærer? Som lærer brenner jeg mest for at alle skal ha det bra på skolen hver eneste dag. Når Nyskolen lykkes med inkludering i alle timer og pauser kan det oppstå livslange vennskap. Det synes jeg er viktig.
Hvordan motiverer du elevene dine til å lære? Jeg tror ikke jeg har noe godt svar på det. Men; jeg tror det er viktig å ta utgangspunkt i elevenes interesser og hva de kan fra før. Hvis man bruker det som stillas, kan det det føre til læring av alt mulig!
Hva er fordelen med å ha elevdemokrati på skolen? Fordelen med å ha elevdemokrat sånn som det er på Nyskolen, er at alle elevene får en avgjørende stemme når vi skal bli enige om saker som er bra for skolen. Jeg tror at elevene gjennom å være aktive deltagere i et direkte demokrati etter hvert blir bevisst på at de har en stemme, og at den stemmen er viktig for fellesskapet.
Hvordan tenker du deg at Nyskolen ser ut om fem år? Når jeg ser tilbake på hvordan Nyskolen så ut for fem år siden gir det meg en pekepinn om at mye kan skje på kort tid. Det som er helt sikkert angående fremtiden er at vi vil ha fått fem runder med inntak av nye førsteklassinger. At vi har opplevd å sende fem grupper med tiendeklassinger ut på videregående skoler. Og så vil sannsynligvis timeplanen ha gått gjennom flere runder med endringer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.