Nyskolens demokrati- og ansvarslæring


 

På Nyskolen i Oslo lærer elevene å ta ansvar, utvikle eget initiativ, og ha medbestemmelse i et demokratisk fellesskap. Elevene kan fordype seg og arbeide fokusert innenfor forskjellige temaer. 

 

Vi legger vekt på direkte demokrati, aldersblanding, tverrfaglige prosjekter og ansvarslæring for at at våre elever skal vokse opp som gode rollemodeller som bidrar til å utvikle samfunnet i en mer humanisert retning.
Vi verdsetter personlig innsats og engasjement og ønsker å gjøre det mulig for elevene å få mer ut av skoletiden, både faglig og sosialt. Les en artikkel i Pan om elevinvolvering på Nyskolen.

 

Slik øver elevene på demokrati i praksis 

Nyskolen jobber for at elevene skal:

 

.

 

 

Elevene skal preges av demokratiske verdier og være aktive deltakere i skolesamfunnet

 

 

Elevene på Nyskolen har medbestemmelsesrett i ting som angår skolehverdagen og fellesskapet. De har ukentlige møter hvor saker de selv og ansatte på skolen har tatt opp behandles og stemmes over. Det er et ukentlig saksmøte for hele skolen samlet, barnetrinnsmøte for 1.-7. trinn og ungdomsmøte for 8.-10- trinn. Alle elever oppfordres til å ta opp saker – ting de brenner for, rutiner de er uenige i og ønsker de måtte ha. Ungdomsskoleelevene leder saksmøtet på omgang, og får trening i å være ordstyrer, møteleder og referent.

 

Arbeidet i klasserommene preges også av valgfrihet – i økende grad ettersom elevene blir eldre. For eksempel i de tverrfaglige Heurekaprosjektene, legges det vekt på at elevene skal bidra med sine tanker og innspill i startfasen, og fokusere på et egenvalgt undertema etterhvert.

 

Forholdet mellom voksne og barn på skolen preges av mye dialog og åpenhet – skolen er liten for at alle skal kjenne alle og føle tilhørighet og ansvar for fellesskapet.

.

 

 

Elevene skal ønske å ivareta og bidra til å ivareta medmennesker

 

Forholdet mellom elevene er viktig. Det betyr noe på starten av hver undervisningsøkt om de er glade eller lei seg etter pausen, om de er venner eller uvenner, om de hakker på hverandre eller prøver å imponere hverandre. Lærerne på Nyskolen ser elevene og er interessert i å hjelpe dem også med det sosiale. Samarbeid i lek er et godt utgangspunkt for samarbeid i arbeid – og omvendt, samarbeid i arbeid kan ofte lokke fram nye vennskap og gi ny inspirasjon til leken.

Samarbeid rundt praktisk arbeid som matlaging, oppvask og trappevask er også med på å knytte bånd og å gi elevene en god følelse av at de gjør noe for andre og for seg selv, og deltar i et fellesskap – er med på “å dra lasset”.

 

.

 

 

 

Elevene skal oppleve skolen som et trygt, utviklende og meningsfylt fellesskap

 

Nyskolen i Oslo er en liten skole. Det er ca 40 ungdomstrinnselever, og ca 60 barnetrinnselever. Gruppestørrelsen er gjennomsnittlig på rundt 12-14 elever, og det er ca 12 elever per voksen i klasserommene. Dette gjør at det er lett å bli godt kjent, og fellesskapet blir trygt og oversiktlig. Det gjør det også mulig å i stor grad tilpasse undervisningen til hver enkelt elev.

Forholdet mellom foresatte og lærere blir også mer overskuelig. I halvårlige utviklingssamtaler følger foresatte og kontaktlærer sammen opp hver elevs utvikling faglig, ansvarsmessig og sosialt, og ved behov er det hyppigere kontakt. Skolens administrasjon og ledelse er også lett tilgjengelig for alle 100 elever og deres foresatte, og kjenner hver elev personlig.

Elevenes medbestemmelse og mulighet til å delta i avgjørelser om egen hverdag, er med på å gjøre skoleopplevelsen mer meningsfull. Regelmessige samtaler i klassen om fellesskap og sosiale temaer hjelper elevene å utvikle seg sosialt i et fellesskap.

.

 

 

 

Elevene skal lære å tilegne seg de kunnskaper og ferdigheter de trenger i ulike situasjoner

 

Grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter ligger til grunn i alle fag, men også evnen til å innhente informasjon må tillegges stor vekt. Dette blir stadig viktigere i dagens samfunn, og elevene kommer på første skoledag med en utrolig evne til å sette seg inn i nye temaer og finne ut av hvordan ting virker. Dette ønsker vi å ta vare på og videreutvikle.

 

Elevene opplever varierte metoder i klasserommene, og har samtaler om hvordan de selv føler de lærer best. På halvårlige utviklingssamtaler gjennomgås elevens utvikling – styrker og svakheter, på en saklig og produktiv måte. Dette er en fin arena hvor foresatte sammen med eleven kan komme med konstruktive innspill til hvordan eleven lærer best.

.

 

 

 

 

Elevene skal være nysgjerrige og oppleve glede ved kunnskap og arbeid

 

Elevene på Nyskolen oppmuntres til å beholde sin nysgjerrighet og tenke utenfor boksen, både i kreative timer som kunst og håndverk, og andre fag – for eksempel de tverrfaglige Heurekaprosjektene våre. Elevenes egne innspill er svært viktige der for å få best mulig motivasjon for skolearbeidet, og å bygge videre på temaer de allerede har kunnskap om, og dermed legge ny kunnskap til det som allerede er kjent.

Oppmuntring og ros for innsats er viktig. Siden lærerne kjenner hver enkelt elev godt, er det lett å se når en elev har anstrengt seg og oppnådd ny mestring. Aldersblandede grupper bidrar til at hver elev får passe vanskelig materiale å jobbe med – uten å føle seg utenfor gruppen dersom materialet er for alderstrinn over eller under det eleven går på.  Riktige utfordringer og riktig oppmuntring gir mestringsfølelse og arbeidslyst.

Lærerne varierer undervisningen med forskjellige metoder, sang og eksperimenter, det er mange spesielle dager i løpet av skoleåret, feiringer, turer og utedager. Timeplanen er fleksibel og endrer seg i løpet av skoleåret.

.

 

 

 

Elevene skal kunne tenke kritisk og reflekterende om situasjoner de befinner seg i

 

Dialogisk pedagogikk innebærer at de voksne på skolen snakker med respekt til elevene sine, tar dem på alvor – og dermed også reflekterer over hva elevene bidrar med i diskusjoner og samtaler og handler deretter – og på den annen side stiller elevene til ansvar for ting de har sagt og lovet. Denne ansvarliggjøringen er en prosess som pågår over alle årene elevene går på Nyskolen, med fremskritt og tilbakegang i forskjellige utviklingsstadier.

 

Det er også fokus på å være åpne mot verden, se og få med oss hva som skjer og hva slags verden vi lever i. Å lære om andre kulturer og andre måter å leve på, hjelper elevene å se sin egen hverdag mer utenfra og være kritiske – og takknemmelige.

.

 

 

 

 

Elevene skal kunne handle slik at de når mål de setter seg

 

Framfor alt handler Nyskolen om å slippe fram elevenes handlekraft. Ønsker fra elevene diskuteres på saksmøter, barnetrinnsmøter, ungdomstrinnsmøter og lærermøter – av og til også på styremøter. Vi øver på direkte demokrati; på å tenke hva som er best for flest, å sette oss inn i hvordan mindretallet har det, tåle å bli nedstemt, følge regler flertallet har bestemt, snakke høyt om de meningene vi har og tåle at de vi er uenige med også gjør det. Skolen er elevenes arbeidsplass og for mange det stedet de tilbringer mest av sin våkne tid. Erfaringer med at de har faktisk medbestemmelse og påvirkningskraft på skolen, er uvurderlig for å gi dem en følelse av å være aktive samfunnsborgere som har mulighet til å forandre verden til det bedre.