Nyskolen er en Dembra-skole


Dembra står for demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme.

https://dembra.no/no/

Les mer om Dembra her

Dembra tilbyr veiledning, kurs og nettbaserte ressurser for forebygging av ulike former for gruppefiendtlighet, som fordommer, fremmedfrykt, rasisme, antisemittisme og ekstremisme. Kjernen i Dembra er forebygging gjennom å bygge demokratisk kompetanse, med inkludering og deltakelse, kritisk tenking og mangfoldskompetanse som sentrale prinsipper.

For Nyskolen er det viktig å understreke at vi har det demokratiske i ryggmargen; vi har laget en egen læreplan i demokrati, vi har allmøter hver uke, har et aktivt elevråd og vi har hatt heurekaperioder med både fordommer og menneskeverdet som temaer. Vi markerer hvert år Pride i juni måned.

Nyskolen skal fortsette å jobbe for inkludering og mot fordommer, for mangfold og mot rasisme. Vi jobber for at alle elever, og ansatte skal hat et godt læringsmiljø og skolemiljø. Og for et godt samarbeide med alle foresatte.