Om demokrati


Utdrag fra Nyskolens Manifest:

Hva betyr «demokrati»?

Demokrati er et begrep som har svært mange betydninger og gir ulike assosiasjoner for ulike mennesker, avhengig av bosted, bakgrunn, politisk tilhørighet osv. Når vi i dette manifestet snakker om demokrati, dreier det seg både om en grunnholdning til hvordan man møter menneskene rundt seg og om et styresett.

 

Retten til medbestemmelse for alle

Demokrati som styresett handler om beskyttelse av individets rettigheter til å uttrykke seg, til å bli behandlet rettferdig og til å bli hørt. Dette skal ivaretas på Nyskolen i Oslo og prege måten skolen drives på både administrativt, organisatorisk og inn i klasserommene. Retten til medbestemmelse vil her være rammet inn og begrenset av lovverk, som læreplaner og Opplæringsloven, og av hensynet til fellesskapet og felles interesser, samt den retten hvert enkelt individ har til å bli beskyttet.

 

Det demokratiske fellesskap

Demokrati som grunnholdning handler om hvordan mennesker i et fellesskap behandler hverandre. På Nyskolen i Oslo definerer vi dette som et fellesskap der

  •   alle har rett til å uttale seg
  •  alle har tale- og stemmerett i saksmøter og tilsvarende møter på trinn/i grupper
  •  alle blir snakket til med vennlighet og respekt
  •   alle kjenner til, eller får hjelp til, måter å ta opp og løse utfordringer på
  •  alle har rett til kunnskap og til å lære å tilegne seg kunnskap
  •   alle får opplæring og praksis i hvordan man kan snakke om, påvirke og endre saker i skolehverdagen
  •   alle, i løpet av skoletiden, får opplæring og praksis i hvordan man kan snakke om, påvirke og endre saker i samfunnet rundt seg
  •  alle har rett til hjelp fra lærerne og medelever hvis de føler seg krenket eller dårlig behandlet av voksne eller barn
  •   skolen preges av åpenhet og dialog og mulighet for utvikling og endring