Elevrådet og skoledemokrati i praksis


Saksmøter

Demokratiet på skolen er organisert rundt bruk av faste saksmøter med egen bok der saker skrives opp og egen bok med referater – samt et googledokument som er tilgjengelig for alle ansatte og elever, hvor saker og referater føres ukentlig.

En fastlagt struktur på saksmøter, barnetrinnsmøter og ungdomsmøter sikrer at mindretallet også kommer til orde. Som regel praktiseres avgjørelser gjennom avstemming. I saker som innebærer store, alvorlige endringer på skolen eller befinner seg i et grenseland i forhold til lover og regler vi er pålagt utenfra, har man anledning til å be om at saken diskuteres til møtets deltakere er kommet frem til et forslag som alle kan leve med. Saker vil da oversendes fra saksmøtet til elevrådet, lærermøtet eller lærernes teammøte, og tilbake til saksmøtet for endelig avgjørelse, eller som informasjonssak. 

Foresatte orienteres om saksmøtevedtak gjennom ukebrevet, og referater er delt med alle på skolen på google docs. 

 

Elevråd

Elevrådet har en litt annen rolle hos oss enn på en vanlig skole. Det er ikke begrenset til elever fra 5. trinn og oppover, men inkluderer også elever fra gul gruppe (1.-3.), slik at alle våre grupper er representert. De tar i mot saker fra medelever og lærere, og behandler dem i elevrådet. Noen saker sendes rett til saksmøtet for vedtak, andre må innom lærermøtet eller ledergruppa først, eller til en av gruppene. Andre ting kan ikke stemmes over, men det kan lages en informasjonssak for å forklare hvordan noe henger sammen. (F eks “jeg vil at det skal være lov å være inne i pausen”).

 

 

Lærermøter

En viktig del av demokratiet på skolen er også bruk av lærermøter med alle skolens ansatte. Alle, både lærere og elever, kan melde saker til lærermøtet. Saksmøtesaker kan sendes lærermøtet for vurderinger eller diskusjon av praktisk gjennomføring av et forslag.

 

 

Forutsetninger for et godt skoledemokrati

  • Alle elevene vet hvordan vi beslutter ting på skolen, og hvilke muligheter/fora som finnes for å ta opp saker.  
  • Alle er forventet – og får hjelp til – å følge opp de beslutninger som er tatt i fellesskap.
  • Alle får beskjed på forhånd, i klassene, om hvilke saker som skal diskuteres på saksmøtet, slik at de har mulighet til å tenke gjennom saken, komme med sine synspunkter og eventuelt be om hjelp dersom det er nødvendig.
  • Alle saker kan settes opp på sakslista. Noen saker er regulert i lover, forskrifter eller Nyskolens grunnlag, og muligheten for å gjøre vedtak er derfor begrenset. Når slike saker kommer på sakslisten blir de som har tatt opp saken og andre interesserte informert om grunnen til at saken ikke kan stemmes over.