Barnetrinnsmøte


Saksgang i barnetrinnsmøtene

På barnetrinnsmøtene er det elevrådsrepresentantene som sammen med en voksen leder møtet etter samme struktur som saksmøtene. Saker kan sendes inn både muntlig (til den voksne eller elevrådsrepresentant) og skriftlig – på e-post eller i saksmøteboka. Elevrådsrepresentantene leser opp saken og leder spørsmålsrunden, første avstemming og diskusjon, og andre avstemming. Den voksne refererer vedtakene og orienterer andre berørte parter om vedtaket.

Diskusjonssaker

Enkelte saker er bare diskusjonssaker, og ender da ikke opp i et endelig vedtak, men den som har tatt opp saken skriver ned argumenter og forslag som kommer opp i diskusjonen og tar det videre i et annet fora. For eksempel samles elevenes innspill til skolens treårsplan inn på denne måten. En diskusjonssak kan også handle om brudd på regler, hvorfor dette skjer og hva vi kan gjøre sammen for at reglene våre skal overholdes.

Informasjonssaker

Andre saker er informasjonssaker, og ender heller ikke opp i et vedtak, men er bare til orientering for barnetrinnselevene. Det kan for eksempel være påminnelser om brannsikkerhet eller andre HMS-ting, informasjon om tidligere vedtak, eller om hva som står i skolens ordensreglement.

Referat fra barnetrinnsmøtene

Her er referater fra barnetrinnsmøtene.