FAUs vedtekter


Vedtekter for foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Nyskolen i Oslo

FORMÅL

FAU er foreldrerådets arbeidsutvalg, og har som formål å bidra til et utviklingsorientert samarbeid mellom hjem og skole, som fremmer elevenes læring og sosiale utvikling. Herunder skal FAU stimulere elever og foreldre til aktiv deltakelse i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.  For å oppnå et størst mulig foreldreengasjement, er det viktig for FAU å holde seg løpende orientert om de synspunktene foreldre har på skoleutvikling basert på deres behov, interesser og erfaringer, og å drøfte disse med skolens ledelse.

SAMMENSETNING

FAU er sammensatt av 1 foreldrerepresentant fra hvert alderstrinn på barne- og ungdomsskolen. FAU er beslutningsdyktig når minimum 4 personer er til stede, dog skal minst 6 være til stede hvis det foretas vedtektsendringer. FAU treffer sine beslutninger med alminnelig flertall, med unntak av beslutninger om vedtektsendringer, der det kreves to tredjedels flertall av de frammøtte stemmene.

Foreldrenes representant i styret bør, hvis mulig, også sitte i FAU, for å sikre at FAU får informasjon om styrets arbeid.

VALG

Ved skolestart velges foreldrerepresentantene og deres vararepresentanter. Foreldrerepresentantene velges for 1 år.

FAU skal tilstrebe at det oppnås en viss kontinuitet i sammensetningen av FAU ved valg.

FAU skal sørge for at det blir valgt foreldrerepresentanter på skolens første foreldremøte, eller på eget møte om nødvendig.

FAUS ANSVARSOMRÅDER

FAU ser det som viktig med et aktivt og utviklingsorientert samarbeid mellom hjem og skole. For å ivareta dette rettes FAUs arbeid mot to hovedansvarsområder.

I samarbeid med skolen er det ene hovedansvarsområdet å stimulere skolen i det sosiale og pedagogiske arbeidet, som gir et best mulig læringsmiljø og sosialt miljø, og skaper god trivsel og individuell modning. For å oppnå det vil FAU ha tett kontakt med skolens ledelse i dens løpende strategiske arbeid for å bidra til at elevenes interesser og behov blir best mulig ivaretatt. FAU har faste samtaler med skolens ledelse om skoleutvikling gjennom det enkelte år. Herunder ser FAU det som en viktig oppgave å ha løpende drøfting med skolens ledelse om de tiltak skolen iverksetter eller har under planlegging for å skape et best mulig læringsmiljø og sosialt miljø. Viktige elementer i dette arbeidet er dessuten å vurdere effekten av de tiltakene skolen benytter.

Det andre hovedområdet dreier seg om skoleledelse og styring av skolen. FAU er i dette arbeidet opptatt av å bli informert om aktuelle saker som er til drøfting i skolens styre og daglige ledelse. Det siktes generelt til saker som kan påvirke ledelse og styring av skolen og som FAU kan ha interesse av å gi synspunkter på og fremme forslag til i den pågående debatten.

FAU tar seg i tillegg av andre aktiviteter slik som dugnader, loppemarked, temakvelder, foreldrefester og lignende. FAUs ansvar er i denne sammenheng å bidra til utnevnelse av foreldrekomiteer som kan organisere og gjennomføre disse aktivitetene.

INFORMASJON

FAU legger fram aktuelle saker på foreldremøtene for å høre foreldrenes mening og ta imot innspill.

MØTER

Møtene avholdes til vanlig på skolen, og samordnes med det første foreldremøtet etter skolestart. Det skal holdes minimum fire møter hvert semester og ellers etter behov. FAU setter neste møtedato ved avholdt møte.

FORELDRERÅDET

Foreldrerådets årsmøte avholdes i september. På årsmøtet skal årsmelding og oversikt over økonomiske forhold legges fram for foreldrerådet. FAU kan for øvrig beslutte å innkalle foreldrerådet til møte ved behov.

MØTE- OG STEMMERETT

I FAU-møtene møter foreldrerepresentantene, og det er ønskelig at vararepresentantene også møter. Hvert årstrinn har en stemme.

Daglig leder, representanter for personalet og andre kan innkalles til møte i FAU dersom dette er ønskelig. Disse kan også selv be om å få være til stede på møtet eller deler av møtet i FAU.

Daglig leder og representanter fra personalet kan be FAUs leder om å kalle inn til møte i FAU dersom særskilte grunner er til stede.

TAUSHETSPLIKT

Det er taushetspliktsbestemmelsene i privatskolelova, jf. forvaltningsloven som gjelder for Nyskolen. Taushetsplikten gjelder både for de ansatte i skolen og for foreldre som sitter i råd og utvalg, foreldrerepresentanter og personer som er frivillige hjelpere på f.eks. leirskole og skoleturer.

Oslo, 4. mars 2013