Ordensreglement for Nyskolen i Oslo


§ 1 Formål

Nyskolen i Oslo skal være et positivt sted med godt arbeidsmiljø for elever og ansatte. Skolen skal være preget av samarbeid, trivsel, respekt, toleranse, medansvar og inkludering, hvor hver elev blir støttet og oppmuntret til å ta del i direktedemokratiske samtaler, diskusjoner og vedtak, bl.a. på skolemøtene.

 

Ordensreglementet skal sikre at Nyskolen er en lærings- og arbeidsplass der alle trives og får muligheten til å gjøre en god jobb, og skal bidra til at elever, ansatte og foreldre har en felles forståelse av hva som er ønsket orden og oppførsel i skolehverdagen. For ungdomstrinnets elever gjøres vurdering i orden og oppførsel etter reglene i dette ordensreglementet og alvorlige eller gjentatte brudd på reglene vil vanligvis medføre nedsatt karakter. 

 

§ 2 Virkeområde

Ordensreglementet gjelder for alle aktiviteter i skolens regi, uavhengig av sted, og gjelder også på skoleveien. Ordensreglementet gjelder i tillegg situasjoner utenom skoletiden, dersom de har sitt opphav i skolesituasjonen eller setter preg på den.

 

§ 3 Orden

Elevene på Nyskolen i Oslo har rett til et godt arbeidsmiljø, og skal ha god orden. På Nyskolen er det god orden å

 • møte presis på skolen og til undervisning og møter
 • ha med nødvendige utstyr til skolen, som pennal, uteklær, skolebøker og Chromebook
 • stille forberedt til undervisningen med Chromebook, skolebøker og annet nødvendig utstyr
 • gjøre skolearbeidet så godt man kan og til riktig tid
 • ha det ryddig i egne skolesaker og skolens eiendeler, garderober og lokaler
 • være på avtalt sted hele skoledagen og følge skolens regler for pauser og spisetid 
 • ta godt vare på læremateriell, elevarbeider, utstyr og skolens lokaler

 

Saksmøtet beslutter mer detaljerte skoleregler for skolehverdagen. Elevenes atferd skal være i tråd med regler vedtatt av saksmøtet.

 

§ 4 Oppførsel – rettigheter og krav

Elevene på Nyskolen i Oslo har rett til å ha et godt lærings- og skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring, og skal bidra til at andre også har det: 

 

 • Alle skal trygt kunne påvirke sin egen hverdag; si sin mening og tale sin sak når avgjørelser skal fattes – og støtte opp under andres rett til å delta og bli lyttet til
 • Alle skal ha arbeidsro og mulighet til å jobbe konsentrert – og bidra til å stoppe oppførsel som forstyrrer eller ødelegger læringsmiljøet
 • Alle skal ha en positiv spisestund på skolen, og omgivelsene skal være rene og ryddige. Alle skal delta i faste oppgaver for fellesskapet, som matlaging, oppvask og rydding.
 • Alle skal få ha sine arbeider, sitt utstyr og andre ting i fred – og alle har ansvar for å passe på skolen inne og ute, ta vare på egne og andres ting på skolen og bidra til at hærverk ikke skjer
 • Alle skal ha en hverdag uten fysisk, psykisk eller verbal plaging eller mobbing, også digitalt – og alle skal bidra til å gjøre skolen til et trygt sted å være og lære ved for eksempel å gripe inn og reagere mot plaging eller mobbing. 
 • Alle skal uforhindret kunne være seg selv i trygge omgivelser – og vise respekt, høflighet og hjelpsomhet for medelever og andre på skolen og behandle dem tolerant og rettferdig. Alle har ansvar for å melde fra dersom de oppdager brudd på denne regelen, spesielt følgende punkter: 
  • Farlige og truende gjenstander er forbudt å ta med, og det er forbudt å bruke skolens utstyr på farlige eller truende måter. 
  • Tobakk, snus og rusmidler er forbudt å bruke på skolen, og det er forbudt å komme til skolen ruset eller påvirket av narkotika. 
  • Godteri og snacks skal ikke tas med til skolen uten spesiell avtale.
  • Mobiltelefon skal ikke brukes på skolen uten spesiell avtale, og må oppbevares på avtalt sted i skoletiden.
  • Datautstyr skal kun brukes til skolearbeid, med mindre annet er avtalt.
  • Fusking eller plagiering er ikke tillatt.
  • Det er ikke tillatt å delta eller oppmuntre til farlig lek.
  • Det er ikke tillatt å bruke datautstyr/telefoner o.l. på trakasserende, truende, farlig eller ulovlig måte. 
  • Det er ikke tillatt å forlate klasserommet eller skolens område uten tillatelse fra lærer.
 • Alle har medansvar for at de som bor eller jobber i nærheten av skolen opplever oss som en god nabo. Alle våre elever skal være positive representanter for Nyskolen når de går utenfor skolens område alene eller i grupper
 • Alle skal alltid følge trafikkreglene og skolens tur-reglement når de er utenfor skolens område

 

Saksmøtet beslutter mer detaljerte skoleregler for skolehverdagen. Elevenes orden og atferd skal være i tråd med regler vedtatt av saksmøtet.

 

§ 5 Ansvar og plikter

Både elever, ansatte og foreldre/foresatte har ansvar for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Den som ikke kan gripe inn selv, må tilkalle hjelp når ordensreglementet blir brutt.

 

§ 4.1 Opplysningsplikt

Daglig leder har sammen med kontaktlærerne ansvar for at ordensreglene gjøres kjent for elever og foreldre hvert år ved skoleårets begynnelse. 

 

§ 4.2 Handlingsplikt og nødrett

Alle ansatte har plikt til å gripe inn mot vold, trakassering og annen krenkende atferd. Handlingsplikten kjennetegnes ved at det er en akutt situasjon som må stoppes for å hindre at en elev skader seg selv eller andre. Selv om handlingen kan regnes som en kroppskrenkelse for eleven som må stoppes, er den likevel ikke straffbar hvis den regnes som en nødretts- eller nødvergehandling. 

Alle ansatte har også meldeplikt overfor kontaktlærer/daglig leder dersom de av andre grunner enn krenkelser ser at en elev ikke har et trygt og godt lærings- og skolemiljø. 

 

§ 4.3 Fraværsdokumentasjon

Dersom en elev må være borte fra skolen på grunn av sykdom, skal foresatte gi skriftlig melding til kontaktlærer første fraværsdag.

Foresatte kan søke kontaktlærer om fri for inntil en skoledag for avtaler hos lege, tannlege e.l.

Foresatte kan søke daglig leder om fri for inntil ti skoledager. Daglig leder behandler søknaden i samråd med kontaktlærer. 

Fravær ut over ti skoledager medfører at eleven skrives ut av Nyskolen og over på sin bostedsskole (kommunal skole). Kommunen vil få melding om skolefraværet. 

Fravær grunnet sykdom ut over ti skoledager kan dokumenteres med legeattest for at eleven ikke skal miste sin skoleplass på Nyskolen.

 

§ 4.4 Personlige eiendeler

Skolen erstatter ikke personlige eiendeler som blir stjålet, tapt eller ødelagt i skoletiden. Verdifulle gjenstander som elevene må ha med, kan låses inn på lærerrom og hentes etter skoletid. 

§ 6 Sanksjoner

 

Samtale med elev

Kontaktlærer (eller om nødvendig annen lærer eleven har relasjon til) har en oppklarende samtale med eleven, hvor eleven får mulighet å forklare seg om det som har skjedd. Daglig leder blir varslet dersom kontaktlærer fortsatt mener at det er brudd på ordensreglementet. Kontaktlærer har ansvar for å registrere regelbruddet.

 

Samtale med foresatte

Kontaktlærer kontakter foresatte muntlig i situasjoner der skolen ikke ser en bedring hos elev med flere registrerte brudd på ordensreglementet. 

 

Skriftlig melding til hjemmet

Hvis kontaktlærer ser flere brudd på ordensreglementet hos elev hvor muntlig kontakt med hjemmet er foretatt, skal hjemmet varsles skriftlig. På ungdomstrinnet vil denne meldingen også inneholde et skriftlig varsel om nedsatt karakter i orden eller oppførsel. 

 

Inndragelse og oppbevaring av forstyrrende gjenstander

Gjenstander eleven har med som forstyrrer undervisningen eller påvirker skolemiljøet negativt, blir inndratt til slutten av skoledagen. Eleven kan selv hente gjenstanden etter skoleslutt/SFO. Skjer dette gjentatte ganger på kort tid, vil foresatte få skriftlig melding fra kontaktlærer. På ungdomstrinnet kan denne meldingen også inneholde et skriftlig varsel om nedsatt karakter i orden.

 

Inndragelse og oppbevaring av farlige gjenstander

Farlige og truende gjenstander, alkohol, rusmidler eller tobakk vil bli inndratt og oppbevart inntil foresatte henter dem. Gjenstander som ikke er hentet ved skoleårets slutt vil bli kastet. Ulovlige gjenstander/rusmidler vil bli overlevert til politiet. Foresatte vil få skriftlig melding om regelbruddet fra daglig leder. På ungdomstrinnet vil denne meldingen også inneholde et skriftlig varsel om nedsatt karakter i oppførsel.

 

Inndragelse og begrenset rett til å bruke utstyr

Ved misbruk av IT-utstyr eller annet utstyr kan dette bli inndratt for en lengre periode, og eleven vil i stedet få annet utstyr å arbeide med.

 

Rette opp skader på skolens eiendom eller eiendeler

Elev som har begått hærverk skal så sant mulig rette opp i dette, alene eller sammen med foresatte, i pauser eller etter skoletid. Skader som ikke kan rettes opp må erstattes. Erstatningsplikten for skader begått med overlegg eller uforsiktighet er begrenset oppad til kr 5000,-

 

Bortvisning

Ved grove brudd på ordensreglementet, for eksempel bruk av vold, kan lærer bortvise elever fra undervisningen i inntil to klokketimer. Daglig leder, i samråd med lærer, kan vedta bortvisning for resten av dagen. Elever på ungdomstrinnet kan utvises i inntil tre dager. 

Foresatte skal varsles og orienteres om hendelsen, og eleven må vente med en ansatt i tiden hen er bortvist eller inntil hen blir hentet av foresatte. 

Daglig leder kan vedta bortvisning for en dag eller mer etter å ha rådført seg med kontaktlærer til eleven. 

 

Tidlig oppmøte eller lengre skoledag

Elever kan pålegges tidlig oppmøte eller lengre skoledag dersom hensynet til andre elever tilsier det, for eksempel for å forhindre trakassering/krenkende atferd på skoleveien.

 

Begrensninger

Elever kan få begrenset oppholdsareal ute/inne, friminutt på andre tidspunkter eller områder enn medelever, og/eller måtte sitte under tilsyn av voksen dersom hensynet til andre elever tilsier det, for eksempel for å forhindre trakassering/krenkende atferd

 

Klassebytte/skolebytte

Elever som påvirker klassemiljøet negativt kan pålegges å midlertidig eller permanent bli overført til en annen gruppe dersom hensynet til eleven selv eller de andre elevene tilsier det. Det må i så fall være alvorlige og gjentatte brudd på ordensreglementet. 

 

En elev kan i spesielt alvorlige tilfeller bli overført til en offentlig skole dersom  hensynet til de andre elevene tilsier det, og andre tiltak allerede er prøvd.

 

Ikke tillatte sanksjoner

Fysisk refsing, kollektiv avstraffelse eller andre krenkende handlinger er ikke tillatt som sanksjon. 

 

§ 8 Saksbehandling ved brudd på ordensreglementet

 

 • Før sanksjonstiltak iverksettes, skal andre hjelpetiltak og/eller mindre inngripende sanksjonstiltak vurderes, og tiltakene skal stå i forhold til elevens alder og modenhet
 • Før sanksjonstiltak iverksettes, har eleven krav på å få forklare seg muntlig overfor den/de som skal fatte vedtaket
 • Kontaktlærer skal registrere og gjøre de foresatte kjent med brudd på skolens ordensreglement
 • Daglig leder kan vedta bortvisning etter å ha rådført seg med kontaktlærer til eleven. Foreldre/foresatte til eleven skal varsles før bortvisningen iverksettes for resten av dagen på 1.-7. klassetrinn, og før bortvisning for hele dager på 8.- 10. klassetrinn
 • Bortvisning fra skolen for mer enn to klokketimer er et skriftlig begrunnet enkeltvedtak som kan påklages skriftlig eller muntlig. Muntlig mottatt klage må nedtegnes av skolen. Avvises klagen, sender skolen den videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken, som er endelig klageinstans
 • Straffbare forhold vil normalt anmeldes til politiet. 
 • Eleven plikter å rette seg etter sanksjonene. Dersom eleven ikke gjør det, kan eleven gis nye sanksjoner.

§ 9 Ikrafttredelse og hjemmel

 

Denne forskriften trer i kraft etter vedtak i styret, juni 2022, med hjemmel i gjeldende lover:

 • friskoleloven § 3-9 (ordensreglement), § 3-10
 • opplæringsloven §9-A (skolemiljø) , §3-5 (vurdering i orden og oppførsel), §8-1 (rett til å gå på nærskolen), § 15-2 (klagerett)
 • straffeloven §§ 17 og 18 (nødretten)
 • erstatningsloven §1-2 (foreldres ansvar)

Vedtatt liten endring ang. matservering januar 2024.