Permisjon for elever


Online permisjonssøknad for elever

Permisjon kan søkes for inntil 10 skoledager

I henhold til Opplæringsloven kan daglig leder innvilge permisjoner på maksimalt to uker (10 skoledager). Det er følgelig ingen adgang til å søke permisjon for en periode på mer enn to uker. Permisjoner for kun én dag kan avtales med elevens kontaktlærer. Foresatte har ansvar for opplæringen til eleven i fraværsperioden. Permisjonssøknaden må sendes skolen  i god tid før det planlagte fraværet starter, og i alle fall før forpliktende avtaler inngås, som for eksempel bestilling og betaling av billetter.

Ugyldig fravær fra skolen

Dersom foresatte velger å reise, enten uten å ha søkt, eller uten å ha fått innvilget søknad om permisjon, vil eleven få ugyldig fravær. Etter to ukers ugyldig fravær skal eleven skrives ut av skolen. Foresatte må sende ny søknad om skoleplass dersom de ønsker at eleven skal fortsette ved Nyskolen etter fraværsperioden. Eleven vil da kunne få tilbake sin skoleplass dersom det er ledig kapasitet. Det kan ikke påregnes at skolen vil gi eleven ekstra undervisning for å ta igjen for fraværsperioden.

Særskilte bestemmelser om fravær ut over 10 dager

I enkelte tilfeller hvor det foreligger særskilt dokumentasjon, kan eleven få beholde sin skoleplass i en fraværsperiode på mer enn to uker. Fraværet vil da ikke være definert som permisjon. Omstendigheter som kan innebære at eleven får beholde skoleplassen tross lengre tids fravær er for eksempel:

  • Gjennomføring av samværsrett
  • Foresattes arbeidsgiver har pålagt foresatte å avvikle ferie utenom skoleferien
  • Foresattes arbeidsgiver har pålagt foresatte arbeid/kurs/videreutdanning i en annen kommune/ et annet land for en periode. Perioden skal likevel ikke være lenger enn resten av det til enhver tid inneværende skoleår, alternativt inntil ett helt skoleår, bl.a. avhengig av kapasitet på årstrinnet.
  • Utenlandsopphold i forbindelse med adopsjon
  • Deltakelse i TV-/filmproduksjon, kulturelle aktiviteter eller på idrettssamlinger
  • Andre, særlige forhold

Foresatte må sørge for at eleven får nødvendig opplæring under fraværet.

Svar på søknad om permisjon

Alle søknader om permisjon for mer enn én dag skal besvares av daglig leder i form av et enkeltvedtak. Dersom foresatte får avslag på søknaden om permisjon, kan de klage. Klagen sendes til skolen, som oversender klagen til Fylkesmannen sammen med relevant dokumentasjon.