Vedtekter for Nyskolens SFO


 

 1. Stiftelsen Nyskolen i Oslos SFO eies av Stiftelsen Nyskolen i Oslo, og skal drives i tråd med Nyskolen i Oslos pedagogikk. Dette innebærer at SFO skal være et demokratisk samfunn hvor elevene har muligheter til å påvirke sin hverdag.
 2. SFO skal drives upolitisk og uten spesielle religiøse fortegn.
 3. Søknad om SFO-plass sendes til SFO-leder/Daglig leder ved Nyskolen i Oslo. Hel plass på SFO er åpent for alle elever ved Nyskolen. Det kan gå en måned fra søknad om plass til plassen innvilges.
 4. Antallet halve plasser kan begrenses ut fra økonomiske hensyn.
 5. Stiftelsens styre har ansvar for SFOs økonomi. Det er stiftelsens oppgave å sørge for at SFO har lokaler. Styret setter budsjettrammer for skolen og godkjenner skolens regnskap.
 6. Stiftelsen har arbeidsgiveransvar for SFOs ansatte.
 7. Ansvaret for at SFOs aktiviteter legger tilrette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i elevenes alder, funksjonsnivå og interesser, ligger hos de faste ansatte på SFO.
 8. Foresatte skal levere skriftlig oppsigelse av SFO-plassen. Oppsigelsestiden er på to måneder fra den 1. i måneden etter levert oppsigelse.
 9. Betalingen justeres ved hvert nye skoleår og oppdaterte priser finnes på nyskolen.no. Det er mulig å kjøpe plass for kun én dag etter forhåndsavtale.
 10. SFO leier lokaler av Nyskolen. Både skolens bakgård og Jordalparken brukes som lekeområde ute.
 11. SFO åpner kl 07:45 hver ukedag, har åpent fram til skolestart og starter opp igjen etter skoletid hver ukedag, og fram til kl 17:00. På dager med heldags-SFO kan det være mindre variasjoner i åpningstiden.
 12. SFO er stengt mellom jul og Nyttår og i påskeuka. Det er to planleggingsdager i året hvor SFO er stengt.
 13. SFOs bemanning er på minst én person per 15 påmeldte barn.
 14. Om SFOs virksomhet skulle opphøre, skal dets midler overføres annen skole- eller SFO-virksomhet i tråd med Forum Ny Skoles ideer. Om denne virksomhet foregår i utlandet er det ingen hindring. Gjenstående midler som skiver seg fra det offentlige tilskuddet kan kreves tilbakeført av departementet.
 15. Disse vedtekter kan bare endres ved beslutning i styret på to etter hverandre følgende styremøter med minst to ukers mellomrom. §§ 1, 2, 14 og 15 må likevel ikke endres.
 16. Styret skal følge opp at Nyskolens SFO drives etter disse vedtektene.
 17. Styret skal videre ivareta de oppgaver som pålegges dem i Opplæringslova:
 • Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.
 • Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår.
 • Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.