Søknad om redusert skolebetaling


Retningslinjer for redusert foreldrebetaling

Revidert og gjeldende fra februar 2009

1. Foresatte med en samlet brutto familieinntekt under 3G (3 x folketrygdens grunnbeløp), kan søke Nyskolens styre om redusert betaling for skoleplass. Er inntekt over 2G må det også vedlegges dokumentasjon på særskilte høye, nødvendige utgifter i husholdningen eller andre vanskelige økonomiske omstendigheter. (Hvor mye er 1G?)

2. Som dokumentasjon på brutto familieinntekt kreves bekreftelse på lønn, pensjon og annen inntekt, barnetrygd, kontantstøtte, arbeidsledighetstrygd, attførings- / rehabiliteringspenger, uføretrygd, overgangsstønad, stønad til barnetilsyn, utdanningsstipend, bostøtte og sykepenger. Selvstendig næringsdrivende må dokumentere inntekt ved bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor.

3. Dersom det skjer endringer som fører til at familien ikke lenger fyller kravene til redusert betaling, plikter de som har fått slik støtte å sende skriftlig melding til styret.

4. Månedssats for reduserte skolepenger er til enhver tid halvparten av gjeldende satst.

5. Redusert foreldrebetaling kan bare gis innenfor rammer som sikrer skolen forsvarlig drift, og gis for inntil ett skoleår om gangen. Det må søkes på nytt før hvert skoleår. Søknadsfristen er 1. juni for foreldre som har barn på skolen og 15. juni for nye elever. Elever som begynner seinere, kan etter avtale få egne frister. I særlige tilfeller kan også andre søke etter søknadsfristen, for eksempel i tilfeller der familiens økonomi blir vesentlig forverret i løpet av skoleåret.

6. Ubetalte krav sendes til inkasso etter tre måneders mislighold med mindre det er inngått nedbetalingsavtale som overholdes.

7. Søknadene behandles av styret og skal sendes til styret, på skolens adresse.

8. Styrets vedtak er endelig og kan ikke påklages. Styret trenger ikke å begrunne sine avslag.