Turregler


Turregler for mindre turer og utflukter

 • Når vi går fra ett sted til et annet, skal alle være samlet, og ingen elever får gå noen steder uten å ha fått lov fra den voksne som leder gruppen.
 • Dersom vi går på fortauet, skal bare to gå ved siden av hverandre, slik at vi ikke sperrer veien for andre. Voksen forrerst og bakerst.
 • Det er ikke lov å løpe så lenge vi er på veier med trafikk eller på fortauet, bare i parker og på stier.
 • Det er ikke lov til å dytte, knuffe eller på annen måte gjøre slik at du selv eller andre elever kan komme ut i veien.
 • Det er ikke lov å bruke mobiltelefon når vi går langs veien. Dette gjelder alle.
 • Når vi har kommet fram dit vi skal, må alle si fra hvor de går, hvis de vil gå litt vekk fra sin gruppe.
 • De som bryter reglene må komme på løsningsmøte når vi kommer tilbake til skolen. De må gå igjennom turreglene igjen, og evt. også gå på turkurs før neste tur.
 • Elever som skal gå direkte hjem fra tur, dvs ikke bli med tilbake til skolen, må ha med seg skriftlig beskjed fra foresatte om dette.

 

 

Retningslinjer for skoleturer

Generelle holdninger:

Nyskolen i Oslo skal være en samfunnsnær skole som er i direkte kontakt med omverdenen utenfor skolen. For de yngste elevene omfatter dette hovedsakelig nærmiljøet rundt skolen, men området utvides ettersom elevene vokser, og for ungdomsskolen er det et mål å kunne reise til et annet land og møte en annen kultur.

Nyskolen i Oslo se på forståelse og empati som grunnleggende faktorer for demokrati og menneskerettigheter, og vi ser på møter med nye mennesker og kulturer som en god metode for å utvikle seg personlig på disse områdene.

Nyskolen i Oslo har også som mål å bygge gode og trygge sosiale relasjoner. Elevene skal være med på å bygge et sosialt fellesskap som er tolerant, inkluderende, givende og inspirerende. Å reise på tur fungerer også som en samlende hendelse, den styrker bånd og setter samarbeidsevnene på prøve. Derfor ønsker Nyskolen å bruke turer og reiser til å styrke fellesskapet. På ungdomstrinnet innebærer det hvert år kortere hytte- eller teltturer og en lengre reise, lagt til begynnelsen av 10. trinn (ideelt sett). Denne siste skal kunne betegnes som en dannelsesreise for de elevene som er i ferd med å vokse ut av vår skole og strekke seg mot verden.

Endelig ser Nyskolen det slik at større skoleturer skal være et resultat av interesse, initiativ og arbeid fra elevenes side. Skolen legger derfor et relativt stort ansvar på elever (med de foresatte som hjelpere) når det gjelder å samle informasjon, fatte vedtak og dessuten samle inn penger til turen.

Retningslinjene:

Dersom en utflukt eller reise skal kunne regnes som en skoletur, må den være i henhold til de retningslinjenefor turer som omtales i dette skrivet. Det er ikke anledning til å bruke penger som er samlet inn til skoletur til noe annet formål enn skoleturen, heller ikke en privat tur for en gruppe elever. Det er ikke anledning til å bruke skoletiden til private turer eller til å forberede private turer. Elever og/eller foresatte kan heller ikke bruke skolens navn for å samle inn penger til en tur som ikke er skoletur.

1. Skoleturer skal ha et forsvarlig pedagogisk opplegg, de skal være avtalt med foresatte og godkjente av skolens daglige leder. Dersom skoleturen skal finansieres helt eller delvis av skolen, skal dette drøftes i samlet lærermøte. Daglig leder gir bevilgninger etter budsjettrammer.

2. En skoletur bør alltid ha minst to voksne reiseledere, og om mulig en kvinnelig og en mannlig. En av disse må være en lærer.

3. Hvis elevene skal overnatte, skal det være maksimalt 10 elever per reiseleder.

4. Minimum 4/5 av en klasse skal være med på turen for at den skal kunne gjennomføres. Elever som eventuelt ikke deltar, skal gis et pedagogisk opplegg på skolen.

5. Ved skoleturer til utlandet, skal det sendes en søknad til daglig leder og en orientering til FAU. Denne søknaden skrives av kontaktærer, tillitsvalgt elev og klassekontakt (foresatt) i den aktuelle klassen etter at elever og foresatte har bestemt hvor turen skal gå og hvordan pengene skal samles inn. Søknaden skal inneholde:

 • a. Beskrivelse av det pedagogiske opplegget
 • b. Oversikt over for-og etterarbeide for klassen og for ansvarlig lærer
 • c. Budsjett og finansieringsplan
 • d. Utkast til informasjonsskriv til foresatte
 • e. Eventuell annen dokumentasjon som er av betydning

6. Skolearrangementer skal normalt ikke medføre avspasering for elever, men det kan gjøres unntak ved spesielt omfattende pedagogiske opplegg (f.eks. dersom det også er pedagogisk opplegg på ettermiddagen og kvelden).

7. Alle turer skal være helt kostnadsfrie for elever, med unntak av eventuelle lommepenger. Det kan ikke gjøres noe som helst unntak fra denne regelen.

8. Det er elevene selv som skal skaffe penger til turen, og det er de foresattes ansvar å administrer, hjelpe til osv. Skolen kan ev. bidra med møtelokaler, informasjonsskriv osv.

9. Dersom foresatte ønsker å bidra med penger, er det tillatt, men disse pengene skal da gå til alle elevene i fellesskap og kan ikke øremerkes eget barn. Foresatte kan ikke på noe tidspunkt pålegges å betale inn penger.

10. Arbeidet med planlegging, pengeinnsamling og andre aktiviteter må foregå på en inkluderende måte og skal i seg selv være med på å styrke samholdet i klassen.

 

Vi håper på mange innholdsrike og utfordrende utflukter og reiser!