Ulykker og skader


Dersom elever blir syke i skoletiden (mulig feber, magesmerter o.l.), vil skolens administrasjon i samråd med lærer og eleven vurdere om vi skal ta kontakt med foresatte. Elever vil ikke kunne gå fra skolen uten at foresatte har blitt kontaktet. Foreldre kan over telefon godkjenne at eleven går hjem selv, dersom hen er i stand til det.

Dersom elever skader seg i skoletiden vurderer vi skaden og kontakter om nødvendig foreldre. Hvis eleven må til lege/legevakt, må en av foreldrene følge barnet.  Ved akutt legebehov følger vi barnet til legevakt, så foreldre kan møte oss og barnet der så raskt som mulig.

Tannskader

Ved tannskader/mistenkte tannskader vil foreldre kontaktes så de kan følge eleven til tannlegen. Skolens forsikring dekker behandlingsutgifter (minus egenandel) etter ulykke inntil 10 år etter tannskaden. Rutinen fra forsikringsselskapet er at umiddelbare skader betales, og at det deretter er en oppfølgingssamtale etter tre år med pasient og tannlege, hvor eventuelle fortsatte utgifter beregnes og utbetales for de neste årene.

Ved større skader

Ved skader som kan medføre invaliditet eller andre senskader gjelder forsikringsvilkår fra Gjensidiges lovbestemte ulykkesforsikring. Foresatte er ansvarlige for at større skader blir meldt selskapet. Hvis skaden ikke er meldt kan man tape retten til erstatning.

Forsikringsselskapet dekker utgifter som folketrygdens regler ikke dekker, også skader på vei til og fra skolen.

Rutiner for melding av skader

Skolen bruker skademeldingsskjema for intern dokumentasjon på skolen, og ved alle skader som medfører lege- eller tannlegebesøk fylles også NAV-skjema ut og sendes NAV med kopi til forsikringsselskapet. Det er derfor viktig å informere skolen hvis dere har oppsøkt lege utenom skoletiden p.g.a. en skoleskade, slik at NAV-skjema blir sendt.

Skader på reise

Utgifter ved ulykke på reise er dekket av skolens forsikring. Imidlertid bør alle som reiser på turer også har med en egen reiseforsikring, siden den vanligvis vil være mer omfattende og dekke for eksempel tyveri og mistet bagasje.

Forsikring for skolens elever

Nyskolens elever er forsikret med ulykkesforsikring i Gjensidige.