Nyskolens voksne som forbilder for elevene


Enhver ansatt er elevenes…                                                     

 

  …MUSE,                                      …MANDELA,

 

  …LOS                                    ….og REISENDE MAC.

 

Disse fire definerer voksenrollen på Nyskolen:

 

En Mandela som symbol på frihet og likeverd, problemløsing gjennom dialog og respekt for ulikheter

 

En reisende Mac – fra Fragglene – som reiser rundt i verden og sender reisebrev der han beskriver menneskenes underlige verden

 

En muse – som bringer kunst og kultur inn i hverdagen

 

En los – som hjelper til ved uvær eller vanskelig farvann, men som lar skip i fred når de seiler trygt.

 

Nyskolens formål og den ansattes plikter og rettigheter

Slik er de ansattes plikter og rettigheter beskrevet i Nyskolens arbeidskontrakter:

  • Formålet for Stiftelsen Nyskolen i Oslo er å drive skole i tråd med ideene til Forum Ny Skole. Dette innebærer tanken om skolen som et demokratisk samfunn, med skolemøtet som hjertet i skolen, søskengrupper og elevinitiert læring (jf. § 1 i Stiftelsens Nyskolen i Oslos vedtekter). Videre skal skolen drives upolitisk og uten spesielle religiøse fortegn, men forholde seg til livssyn og ideologi i henhold til det læreplanverk som til en hver tid gjelder for skolen. (Stiftelsesvedtektenes § 2).

 

  • Faglige mål: Nyskolen i Oslo deler de faglige mål for fagene som kommer til uttrykk i Kunnskapsløftet av 2006 (K06). Skolens mål er at samtlige elever skal utvikle faglig trygghet i basisfagene, dvs. ferdigheter minst tilsvarende dem som skisseres i K06. Videre vil vi la elevene få innsikt i de andre fagområdene, slik at de etter det etter grunnskolen har det begrepsapparatet og den allmenndannende kunnskapen som kreves av dem i møtet både med videre skolegang og utfordringer i hverdagen. Nyskolen søker å vektlegge faglig basiskunnskap, sosial/praktisk utvikling og estetisk/musisk kompetanse likt. Dessuten skal elevene oppleve å ha progresjon i forhold til egne forutsetninger og opplever faglig og sosial framgang og trygghet og dermed mestringsfølelse, noe som er helt sentralt for den personlige utviklingen.

 

  • Pedagogiske hovedpunkter: Et av de viktigste punktene i Nyskolens pedagogikk, er å bruke læringsformer som bevarer motivasjon og lærelyst, stimulerer nysgjerrigheten og sikrer at alle barn kan utvikle seg ut fra sine egne forutsetninger. Et annet viktig punkt i Nyskolens pedagogikk, er at elevene skal utvikle forståelse for verdien av kunnskap. Motivasjon eller lærelyst er sammen med trivsel en hovedfaktor for å sikre effektiv læring og varig kunnskap. For å ivareta dette, kreves et tett forhold mellom elevene og lærerne, at elevene får arbeide i eget tempo og etter de metoder som passer dem best, og ikke minst at elevene opplever å ha medbestemmelse over hvilke fag/emner de skal arbeide med. Alle elever i Nyskolen har rett og plikt til å administrere sin egen skoletid, og kontaktlæreren og ev. andre voksne har plikt til å hjelpe til med dette.

 

  • De ansatte ved skolen skal utføre sitt arbeid etter dette, og være med på å utvikle og videreføre skolen i tråd med de ideene som er nedfelt i Forum Ny Skoles idegrunnlag og Stiftelsen Nyskolen i Oslos vedtekter. Alle som arbeider på Nyskolen i Oslo skal være med på å sikre at verdigrunnlaget opprettholdes og settes ut i live gjennom samarbeid med hverandre, styret og foreldrene.

 

  • Arbeidsgiver plikter å gi de ansatte innføring i skolens pedagogikk, idegrunnlag og arbeidsmåter, og stå for den ekstra utdannelse/kursing de krever av arbeidstakerne. Arbeidsgiver skal arbeide aktivt for å bidra til et inspirerende, utviklende og trygt arbeidsmiljø og ta individuelle hensyn.