Heureka


Nyskolen i Oslo ble startet fordi en gruppe lærere, foreldre og andre entusiaster ønsket en skole som kunne utgjøre en forskjell for barn, voksne og for samfunnet. Nyskolen skal være en skole som setter elevene i stand til å røre ved sin samtid og ta hånd om sin framtid, en skole der handling er mulig. En av forutsetningene for at elever kan utvikle seg slik er en stor grad av akademisk frihet og ansvar. Dette blir ivaretatt i prosjektarbeidsformen. Her kan elevene fordype seg i et selvvalgt tema, uavhengig av om temaet spesifikt er anbefalt i læreplanen. Det er et bærende prinsipp at eleven skal lære for livet og ikke utelukkende for videre utdanning eller for å oppfylle eksterne krav. 

På de ulike klassetrinnene gjør elevene erfaringer i forhold til metoden. Omfanget og arbeidsprosessen i prosjektperioden vil variere i forhold til elevenes alder og ferdighetsnivå. Denne veilederen er ment som en guide for lærere og medarbeidere i forhold til krav/forventninger, metoder, begrepsbruk og mentorrollen. Elevene skal gjennom prosjektarbeid på barnetrinnet:

 

  • Beholde nysgjerrigheten de har med seg fra tidlig barndom
  • Lære å lære
  • Lære å fordype seg
  • Lære å undersøke med vitenskapelig tilnærming
  • Lære å formulere problemstilling
  • Lære å bruke ulike kilder på kritisk og god måte
  • Lære å bruke egne ord, frigjøre seg fra kildemateriale
  • Lære begreper de vil trenge senere i forbindelse med temaarbeid (kilde, evaluering, problemstilling, hypotese, konklusjon, osv.)
  • Lære seg å finne og bruke relevante hjelpemidler og verktøy i arbeidet sitt
  • Lære å reflektere over eget arbeid 

 

Nyskolen vil at en elev som har gått her i ti år er nysgjerrig, reflekterende, kritisk tenkende og kunnskapstørst og har fått med seg de verktøyene som trengs for å forske videre!

 

Her er noen eksempler på våre elev-veiledninger:

Heureka-veiledning for ungdomstrinnet

Heureka modelltekst (Se eksemper på problemstilling, hypotese, innledning og hvordan kildelisten skal se ut, blant annet.)