Vedtekter for Stiftelsen Nyskolen i Oslo


 • 1 Stiftelsen Nyskolen i Oslos formål skal være å drive skole i tråd med ideene til Forum Ny Skole. Dette innebærer tanken om skolen som et demokratisk samfunn med saksmøtet som hjertet i skolen, søskengrupper og elevinitiert læring.

1b Stiftelsen Nyskolen i Oslo skal drive skolefritidsordning for de elevene som har behov for dette.

 • 2 Stiftelsen skal drives upolitisk og uten spesielle religiøse fortegn.
 • 3 Stiftelsens styre skal bestå av fem til syv personer:

To representanter fra organisasjonen Forum Ny Skole. Forum Ny Skole sitt styre utpeker sine representanter etter den frekvens som Forum Ny Skole selv vedtar. Det kan og bør velges inntil to varamedlemmer fra Forum Ny Skole

To representanter fra ansatte ved skolen. Ansatte representantene velges av et eget ansattmøte for ett år av gangen. Valget bør skje starten av høsten. Det kan og bør velges inntil to varamedlemmer for de ansattes representanter

To representanter fra foreldrene ved skolen. Representantene velges av et eget foreldremøte for ett år av gangen. Valget bør skje i starten av høsten. Det kan og bør velges inntil to varamedlemmer for foreldrerepresentantene

Styret kan innstille på å ta inn et eksternt styremedlem. Dette styrmedlemmet må i forkant bli godkjent av: Styret i Forum Ny Skole, medarbeidermøte ved Nyskolen, samt foreldremøtet.

Hvis noen av disse gruppene ikke stiller til valg, rekrutterer stiftelsen selv medlemmer. Det påhviler styrets leder å kalle inn til styremøtene.

3b Styret konstituerer seg selv. Daglig leder har møteplikt og uttalerett i styret.

 • 4 Styremøtene skal protokollføres. Styret er beslutningsdyktig når minimum 50% av det til enhver tid valgt styret er til stede. Dog skal minst fem styremedlemmer være tilstede hvis det skal foretas vedtektsendringer. (Se også § 12.)
 • 5 Stiftelsens styre har ansvar for skolens økonomi. Det er stiftelsens oppgave å sørge for at skolen har lokaler. Styret setter budsjettrammer for skolen og godkjenner skolens regnskap
 • 6 Stiftelsen har arbeidsgiveransvar for skolens ansatte.
 • 7 Det pedagogiske ansvaret ligger hos lærerkollegiet.
 • 8 Regnskapsåret følger kalenderåret. Årsoppgjøret kontrolleres av revisor.
 • 9 Signatur på stiftelsens vegne kan foretas av to styremedlemmer i fellesskap.
 • 10 Stiftelsens medlemmer er ikke personlig ansvarlige for stiftelsens økonomi.
 • 11 Om stiftelsens virksomhet skulle opphøre, skal dets midler overføres annen skolevirksomhet i tråd med Forum Ny Skoles ideer. Om denne virksomhet foregår i utland er det ingen hindring. Gjenstående midler som skiver seg fra det offentlige tilskuddet kan kreves tilbakeført av departementet.
 • 12 Disse vedtekter kan bare endres ved beslutning i styret på to etter hverandre følgende styremøter med minst to ukers mellomrom. §§ 1, 2, 11 og 12 må likevel ikke endres.
 • 13 For å oppfylle Lov om frittstående skoler § 5-1 skal også følgende personer ha adgang til styremøtene med rett til å si sin mening og få denne protokollført:
 • en representant oppnevnt av vertskommunen
 • en representant fra elevrådet
 • en representant for lærerne
 • en representant for andre ansatte enn lærerne
 • en representant fra foreldrerådet
 • 14 Styret skal videre ivareta de oppgaver som pålegges dem i Lov om frittstående skoler § 5-2:
 • se til at elever i opplæringspliktig alder som blir tatt inn ved skolen, får oppfylt retten til grunnskoleopplæring, og melde fra til foreldrene og hjemkommune til elever som over lengre tid ikke møter fram til undervisningen uten lovlig grunn
 • fastsette størrelsen på skolepengene
 • vedta skolens budsjett og ha ansvar for regnskapet
 • fastsette inntaks- og ordensreglement (det siste etter at det først er behandlet på skolemøtet, jfr. § 5 i styrets egne vedtekter)
 • fremme saker om flytting etter § 3-3 første ledd og bortvising etter § 3-10 andre ledd
 • ha det øverste økonomiske ansvaret for skolens drift
 • se til at offentlige tilskudd og skolepenger kommer elevene til gode
se til at offentlige krav og forutsetninger for virksomheten blir oppfylte
 • 15 Stiftelsen sterter med en grunnkapital på kroner 1000,-

Vedtatt i sin helhet 16.12.2009

Signert av minst 5 styrerepresentanter

 

Arild Holland

Markus Løveid

Siv Hjellnes

Christine Frantzen

Stig Røyrvik

Bente Aarø

Elisabeth Blaser-Erke

Eivind Bjørkavåg