Inntak til Nyskolen i Oslo


Ønsker du å søke skoleplass ved Nyskolen i Oslo? Bruk vårt digitale søknadsskjema. Spørsmål? Send e-post til mona.hvattum@nionett.no.

Nyskolen i Oslo har plass til 100 elever på barnetrinn og ungdomstrinn

I utgangspunktet ønsket vi å ha 10 elever på hvert trinn, 1. til 10. Etterhvert så vi imidlertid et sterkt behov for et noe større ungdomstrinn. Nå har vi alltid minimum 40 elever på ungdomstrinnet, og dermed maksimalt 60 elever på barnetrinnet.

Antallet elever på hvert trinn på ungdomstrinnet vil typisk ligge på 12-14. Ved inntak tar vi inn 13 på hvert trinn.

Antallet elever på hvert trinn på barnetrinnet er vanligvis på 8-9, men det er vanlig at en eller to klasser er mindre enn dette. Ved inntak tar vi inn inntil 9 på hvert trinn.

Venteliste for barnetrinn og ungdomstrinn

De siste årene har Nyskolen hatt rundt 50 søkere på venteliste før hovedinntak. Vi har svært få ledige plasser, ettersom skolen kun har 100 elevplasser. De plassene som blir ledige ved at elever går ut av 10. trinn, fylles av 1. trinnselever allerede ved 1.trinns-inntaket i november. Dette betyr at prioriteringene i inntaksreglementet spiller en stor rolle, og at elever uten noen form for prioritering  ikke kan regne med å få plass.

Her er rekkefølgen på de ulike priorteringene

  1. Søkere som er søsken av elever som har plass ved skolen eller barn av ansatte ved skolen.
  2. Søkere til trinn hvor vi har færre enn ønsket antall elever. (Barnetrinnsklasser: 9 elever, ungdomstrinnsklasser: 13 elever, ungdomstrinn som helhet: 40 elever.)
  3. Søkere av det underrepresenterte kjønn til trinn/grupper hvor det er færre enn 40% av ett kjønn.
  4. Søkere hvis foresatte har vist spesiell interesse for Nyskolens ideologi. 
  5. Forøvrig rangeres søkere etter søknadsdato. Søknad om skoleplass foreldes ett år etter påført ønsket startdato, men kan fornyes.

~~

I praksis betyr dette at en søker til et trinn hvor vi har færre enn ønsket antall elever vil prioriteres over alle søkere til andre trinn, og mangler ett av disse trinnene elever av et bestemt kjønn for å få en god kjønnsfordeling, vil en søker av riktig kjønn prioriteres over alle andre søkere.

Det betyr også at innenfor disse trinnene vil en søker hvis foresatte deltar på informasjonsmøte prioriteres over andre søkere hvis foresatte ikke har deltatt på informasjonsmøte. Dersom to søkere begge har foresatte som har deltatt på informasjonsmøte, vil søknadsdato være utslagsgivende for hvem som tilbys plass.

Er du klar for å søke? Her finner du søknadsskjemaet.