Inntaksreglement for Nyskolen i Oslo


Inntaksreglement for Nyskolen i Oslo

Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova § 3-1, og er vedtatt av Styret i Stiftelsen Nyskolen i Oslo. Siste revisjon er vedtatt i november 2021.

Generelt

§1 Nyskolen i Oslo tar imot alle søkere som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler, fra 1.-9. trinn. Vi tar ikke inn elever til 10. trinn som ikke tidligere har gått på Nyskolen.

§2 Skolen skal aldri ha mer enn 120 elever.

Inntaksprosedyre

§ 3 Kontorleder gjennomfører inntak av elever i henhold til inntaksreglementet.

§ 4  a. Søknadsfrist for inntak til 1. trinn er 1. november året før skolestart. Innskriving av nye førsteklassinger skjer i november året før skolestart. 12 søkere tilbys plass i 1. trinn, men trinnet fylles kun opp til 10 elever ved frafall. Dersom søkertallet overstiger antallet ledige plasser ved skolen, vil søkere bli prioritert som vist i punkt 5 a-g. Bindende kontrakt for oppstart i august undertegnes innen 1. mars. Søknader til eventuelle ledige plasser etter 1. mars behandles månedlig fram til 1. oktober, og de som tilbys plass vil få en ukes svarfrist. Ventelisten oppdateres etter hvert inntak.

      b. Søknadsfrist for inntak til 8. trinn er 1. november året før oppstart på ungdomstrinnet. Elever på Nyskolens 7. trinn får tildelt plass uten å søke. Resterende plasser tilbys andre søkere inntil trinnet har 19 elever eller totalt elevtall er 120 elever. Dersom søkertallet overstiger antallet ledige plasser ved skolen, vil søkere bli prioritert som vist i punkt 5 a-g. Bindende kontrakt for oppstart i august undertegnes og returneres til Nyskolen innen 1. mars. Søknader til eventuelle ledige plasser etter 1. mars behandles månedlig fram til 1. oktober, og de som tilbys plass vil få en ukes svarfrist. Ventelisten oppdateres etter hvert inntak.

     c. Søknadsfrister for restplasser er 1. november og 1. mars. Søkerne blir prioritert som vist i punkt 5 a-g.

§ 5 Prioriteringer 

a. Søskenprioritering og prioritering av barn av ansatte ved skolen:

 1. Søsken av elever på Nyskolen vil prioriteres dersom det er færre enn 12 elever på det aktuelle trinnet 1.-7. trinn, og færre enn 17 elever på trinnet 8.-9. trinn. Barn av ansatte og styremedlemmer ved Nyskolen prioriteres på lik linje som søsken.
 2. Dersom søsken tas inn samtidig, er tilbudet om plass for den som rykket opp som følge av søskenprioritering betinget av at også den andre takker ja til plass.

b. Søkere til trinn hvor skolen har færre enn 10 elever (1.-6. trinn) eller 15 elever (7.-9. trinn) tas inn etter følgende prioritering:

 1. Prioritering av ungdomstrinnselever framfor barnetrinnselever gjøres dersom antallet på ungdomstrinnet er under 45 elever.
 2. Prioritering av 7.-trinnselever gjøres dersom antallet i trinnet er under 14 elever.
 3. Prioritering av 1., 2., 3., 4., 5. eller 6.-trinnselever gjøres dersom antallet i trinnet er under 7 elever.

c. Kjønnsprioritering ved færre enn 40% av et kjønn: Kjønnsfordelingen i hvert trinn, hver fargegruppe og barnetrinn (1.-7. trinn)/ungdomstrinn (8.-10. trinn) skal holdes innenfor 2:3. 

d. Søkere med foresatte som har vist spesiell interesse for Nyskolens ideologi.

e. Når kriteriene over er fylt, fordeles de resterende plassene etter søknadsdato – «førstemann til mølla». Den datoen skolen mottok søknaden er gjeldende.

f. Søkere som fortsatt står likt, deltar i loddtrekning foretatt av daglig leder ved skolen.

g. Styret kan avgjøre å innføre inntaksstopp i enkeltkull dersom det er tungtveiende årsaker til at det ikke kan gå flere elever i kullet. Eventuelle tomme plasser i kullet overføres da til nærliggende kull. Nye elever skal ikke tas inn til 10. trinn med mindre de tidligere har vært elever ved Nyskolen i 6. trinn eller over. 

§ 6 Dersom det blir ledig kapasitet ved skolen etter etterfyllingsinntaket 1. april, fortsetter inntaket månedlig inntil kapasitet er nådd, eller fram til 1. oktober, og de som tilbys plass får inntil en ukes svarfrist. Ventelisten oppdateres etter hvert inntak.

   1. I etterfyllingsinntak f.o.m. august prioriteres 7. til 9.-trinnssøkere dersom totalt antall elever i 7. til 10. trinn er under 60.
   2. Dersom skolen i august har 55 elever 1.-6. trinn og 60 elever 7.-10 trinn, etterfylles ledige plasser kun med søkere som prioriteres i henhold til punkt 5 a eller punkt 5 b, c og d.
   3. Etter 1. oktober etterfylles ledige plasser kun med søkere som prioriteres i henhold til punkt 5 a eller punkt 5 b, c og d, også om antallet elever går under 115. 
 1.  

Betingelser for og rett til skoleplass

§ 7 Skriftlig tilbud om skoleplass sendes fra skolen umiddelbart etter inntaket. Det er en ukes svarfrist på tilbud om skoleplass. Inntaket er gyldig når skolen har mottatt skriftlig bekreftelse på at plassen skal benyttes i form av kontrakt med dato og underskrift fra skolen og begge foresatte (dersom det er to med foreldreansvar), og faktura for forskuddsbetaling er betalt.

§ 8 Det skal innbetales forskuddsbetaling som tilsvarer skolebetaling for tre måneder ved oppstart på skolen. Faktura vil sendes ut i mai for elever som tas inn før 1. mai, og kort tid etter inntaket for elever som tas inn senere. Beløpet dekker skolebetaling for elevens siste tre måneder på skolen, dvs. etter oppsigelse, eller før eleven går ut av 10. trinn.

§ 9 Det er tre måneders oppsigelsestid på skolen, regnet fra den 1. i måneden etter at skriftlig oppsigelse er mottatt. Forskuddsbetalingen dekker skolebetalingen for disse månedene, og eleven har rett til å disponere skoleplassen i oppsigelsestiden.

 1. Juli er feriemåned uten skolebetaling og teller ikke med som oppsigelsestid grunnet ferieavvikling. For elever som skal bytte skole ved skoleårets slutt, må foresatte gi beskjed innen 1. april.
 2. Dersom det kan dokumenteres at eleven må slutte ved skolen p.g.a. personlig force majeure, som alvorlig ulykke eller langvarig sykdom, kan det søkes om opphevelse eller reduksjon av oppsigelsestiden. Daglig leder vil vurdere søknaden, og ved innvilgelse vil forskuddsbetalingen bli tilbakebetalt.

§ 10 Elever som har fått plass ved Nyskolen i Oslo, har rett til å fullføre opplæringen sin ved skolen, så lenge denne er godkjent.

 1. Dersom hensynet til de andre elevene tilsier det, kan styret ved Nyskolen anbefale en elev å fullføre opplæringen sin ved et annet opplæringssted, i henhold til faglige vurderinger.
 2. Ved vesentlig mislighold av avtalen om skoleplass, som manglende skolebetaling, kan eleven miste retten til skoleplassen.

§ 11 Skolebetaling kan kun endres ved skoleårets slutt.

§ 12 Det er klageadgang på inntaksvedtaket. Fristen er tre uker etter hovedinntak/inntak. Klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen sendes til skolen, som videresender til Fylkesmannen.

§ 13 Dette inntaksreglementet kan til enhver tid endres av styret innenfor rammen av gjeldende regler i Privatskoleloven og skolens vedtekter.

Dette reglementet ble revidert i august 2020 og ble gyldig fra juni 2021, da Nyskolen fikk godkjenning til å ha 120 elevplasser. Sist revidert i november 2021.