Skolebetaling


Om skolebetalingen

Stiftelsen Nyskolen i Oslo er en privat skole, og mottar driftsstøtte fra staten. En andel av skolens driftsmidler må imidlertid dekkes av skolebetaling fra de foresatte. Nyskolen i Oslo har nedfelt i sine vedtekter å alltid ha lavest mulig skolebetaling. Prisen for en skoleplass indeksreguleres årlig. Det er anledning til å søke redusert betaling for familier med lav inntekt.

 

Priser for  skoleåret  2023 2024

 • På barnetrinnet er den totale månedlige betalingen kr 1600,-
 • På ungdomstrinnet er den totale månedlige betalingen kr 2000,-
 • Søskenmoderasjon er halv pris, kr 800,- (barnetrinn) og kr 1000,- (ungdomstrinn) 

Priser for  skoleåret  2024 2025

 • På barnetrinnet er den totale månedlige betalingen kr 1700,-
 • På ungdomstrinnet er den totale månedlige betalingen kr 2100,-
 • Søskenmoderasjon er halv pris, kr 850,- (barnetrinn) og kr 1050,- (ungdomstrinn) 

 

Faktura for skolebetaling

 • Fakturaer sendes ut månedlig på e-post til foresatt som er satt opp som betaler. Samlefaktura for flere måneder kan avtales.
 • Før oppstart på skolen sendes det ut en faktura på forskuddsbetaling som dekker elevens SISTE tre måneder ved skolen. Forskuddsbetalingen må være betalt før eleven kan starte på Nyskolen.
 • Faktura med krav om betaling sendes ut den 1. i hver måned, elleve måneder per år (ikke i juli måned).
 • Betalingsfrist er den 15. i hver måned.
 • Vi ønsker at foresatte oppretter fast månedlig trekk i sin egen nettbank. Vi har ikke avtalegiro eller e-faktura.
 • Dersom faktura for skolebetaling ikke er mottatt innen en måned etter at barnet har begynt på Nyskolen, må det gis melding om dette til skolen.

 

Endre mottaker av faktura

Ved endring av mottaker, skal ny mottaker av faktura sende skriftlig beskjed om dette.

 

Manglende betaling

 • Foresatte som er satt opp som betaler vil få tilsendt betalingsvarsler, og blir ilagt purregebyr ved forsinket betaling.
 • Ved manglende betaling ut over 3 måneder vil skoleplassen bli sagt opp og eleven vil bli overført til bostedsskolen (den offentlige skolen hvor eleven har skoletilhørighet). 
 • Det kan søkes om skoleplass på nytt etter at det utestående er betalt.
 • Foresatte som har mottatt varsel om oppsigelse av skoleplassen kan beholde skoleplassen ved å betale det utestående i sin helhet, eller inngå en nedbetalingsavtale med skolen.
 • Skoleplassen blir sagt opp dersom en inngått nedbetalingsavtale ikke følges.

 

Forskuddsbetaling

Nye elever betaler etter inntak en forskuddsbetaling på tre måneders skolebetaling. Pengene settes på en egen konto, og tas først ut derfra når eleven en gang skal slutte på skolen. Dersom eleven skal slutte midt i skoleåret, dekker forskuddsbetalingen de tre månedene som følger etter skriftlig oppsigelse av skoleplassen. Dersom familien for eksempel skal flytte 1. desember, må foreldrene si opp plassen tre måneder før det; innen 1. september, og da vil forskuddsbetalingen dekke skolebetalingen i september, oktober og november, og de får ingen faktura disse tre siste månedene.

Dersom eleven skal slutte på Nyskolen før utgang av 10. trinn må foresatte si opp skoleplassen skriftlig. Hvis eleven skal gå ut av 10. trinn ved Nyskolen er det ikke nødvendig å si opp skoleplassen. Forskuddsbetalingen dekker da skolebetalingen i april, mai og juni dette siste året. 

 

Gebyr for å trekke seg fra skoleplassen før oppstart

For elever som har begynt på Nyskolen er det intet gebyr dersom skoleplassen sies opp. Dersom det er skrevet kontrakt med skolen, men man allikevel trekker seg fra tilbudt plass før første skoledag, vil det bli fakturert et gebyr tilsvarende én måneds skolebetaling.